Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
174989

Lịch Tiếp công dân của UBND xã Xuân tân trong năm 2019

Ngày 09/01/2019 09:56:20

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ XUÂN TÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/TB-UBND

Xuân Tân, ngày 02 tháng 01 năm 2019

                                                           

THÔNG BÁO

 Lịch tiếp công dân của UBND xã Xuân Tân trong năm 2019

 

 

Thực hiện tiếp công dân theo quy định của Luật tiếp công dân; Thông báo số 257/TB-UBND ngày 26/12/2018 của UBND huyện Thọ Xuân về Lịch tiếp công dân của Thường trực UBND huyện trong năm 2019.

UBND xã Xuân Tân phân công lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND và cán bộ tiếp dân thường xuyên tại trụ sở UBND xã trong năm 2019 như sau:

1.     Lịch tiếp công dân định kỳ: 

TT

Người tiếp công dân 

Chức vụ 

Ngày tháng tiếp 

       1             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

02/01 (thứ tư)

       2             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

04/01 (thứ sáu)

       3             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

08/01 (thứ ba)

       4             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

11/01 (thứ sáu)

       5             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

15/01 (thứ ba)

       6             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

18/01 (thứ sáu)

       7             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

21/01 (thứ hai)

       8             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

25/01 (thứ sáu)

       9             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

29/01 (thứ ba)

  10             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

01/02 (thứ sáu)

  11             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

12/02 (thứ ba)

  12             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

15/02 (thứ sáu)

  13             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

20/02 (thứ tư)

  14             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

22/02 (thứ sáu)

  15             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

26/02 (thứ ba)

  16             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

01/3 (thứ sau)

  17             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

05/3 (thứ ba)

  18             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

08/3 (thứ  sáu)

  19             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

12/3 (thứ ba)

  20             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

15/3 (thứ sáu)

  21             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

20/3 (thứ tư)

  22             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

22/3 (thứ sáu)

  23             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

26/3 (thứ ba)

  24             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

29/3 (thứ sáu)

  25             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

02/4 (thứ ba)

  26             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

05/4 (thứ sáu)

  27             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

08/4 (thứ hai)

  28             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

12/4 (thứ sáu)

  29             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

15/4 (thứ hai)

  30             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

19/4 (thứ sáu)

  31             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

22/4 (thứ hai)

  32             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

26/4 (thứ sáu)

  33             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

29/4 (thứ hai)

  34             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

03/5 (thứ sáu)

  35             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

06/5 (thứ hai)

  36             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

10/5 (thứ sáu)

  37             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

15/5 (thứ tư)

  38             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

17/5 (thứ sáu)

  39             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

20/5 (thứ hai)

  40             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

24/5 (thứ sáu)

  41             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

27/5 (thứ hai)

  42             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

30/5 (thứ sáu)

  43             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

03/6 (thứ hai)

  44             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

07/6 (thứ sáu)

  45             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

10/6 (thứ hai)

  46             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

14/6 (thứ sáu)

  47             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

17/6 (thứ hai)

  48             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

20/6 (thứ năm)

  49             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

24/6 (thứ hai)

  50             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

28/6 (thứ sáu)

  51             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

01/7 (thứ hai)

  52             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

05/7 (thứ sáu)

  53             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

08/7 (thứ hai)

  54             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

12/7 (thứ sáu)

  55             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

15/7 (thứ hai)

  56             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

19/7 (thứ sáu)

  57             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

22/7 (thứ hai)

  58             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

26/7 (thứ sáu)

  59             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

29/7 (thứ hai)

  60             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

02/8 (thứ sáu)

  61             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

05/8 (thứ hai)

  62             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

09/8 (thứ sáu)

  63             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

12/8 (thứ hai)

  64             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

15/8 (thứ năm)

  65             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

20/8 (thứ ba)

  66             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

23/8 (thứ sáu)

  67             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

26/8 (thứ hai)

  68             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

30/8 (thứ sáu)

  69             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

03/9 (thứ ba)

  70             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

06/9 (thứ sáu)

  71             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

10/9 (thứ ba)

  72             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

13/9 (thứ sáu)

  73             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

16/9 (thứ hai)

  74             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

20/9 (thứ sáu)

  75             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

24/9 (thứ sáu)

  76             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

27/9 (thứ hai)

  77             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

01/10 (thứ ba)

  78             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

04/10 (thứ sáu)

  79             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

07/10 (thứ hai)

  80             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

11/10 (thứ sáu)

  81             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

15/10 (thứ ba)

  82             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

18/10 (thứ sáu)

  83             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

21/10 (thứ hai)

  84             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

25/10 (thứ sáu)

  85             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

29/10 (thứ ba)

  86             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

01/11 (thứ sáu)

  87             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

04/11 (thứ hai)

  88             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

08/11 (thứ sáu

  89             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

11/11 (thứ hai)

  90             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

15/11 (thứ sáu)

  91             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

20/11 (thứ tư)

  92             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

22/11 (thứ sáu)

  93             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

25/11 (thứ hai)

  94             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

29/11 (thứ sáu)

  95             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

02/12 (thứ hai)

  96             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

06/12 (thứ sáu)

  97             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

09/12 (thứ hai)

  98             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

13/12 (thứ sáu)

  99             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

16/12 (thứ hai)

100             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

20/12 (thứ sáu)

101             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

23/12 (thứ hai)

102             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

27/12 (thứ sáu)

103             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

31/12 (thứ ba)

2.     Tiếp công dân đột xuất:

Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND thực hiện việc tiếp công dân đột xuất

trong các trường hợp quy định tại khoản 3 điều 18 của Luật tiếp công dân.

3.. Lịch tiếp công dân thường xuyên:

          Ngoài các ngày tiếp dân định kỳ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND. Chủ tịch UBND xã Xuân Tân phân công  ông Lê Bá Quý  Công chức Văn phòng – Thống kê; Bà Trịnh Thị Thanh Công chức Tư pháp – Hộ tịch, tiếp công dân tại phòng Tiếp dân vào các ngày còn lại trong tuần, theo giờ hành chính (trừ ngày nghĩ lễ, tết theo quy định).

 

    Nơi nhận:

-  UBND huyện (để B/c);

-  Đảng ủy-HĐND-MTTQ, các  ĐT;

-  Chủ tịch, PCT UBND;

-  Các thôn;

-  Đài truyền thanh xã (để T/b);

-  Lưu VP (1);

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Quang Hà

 

Lịch Tiếp công dân của UBND xã Xuân tân trong năm 2019

Đăng lúc: 09/01/2019 09:56:20 (GMT+7)

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ XUÂN TÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/TB-UBND

Xuân Tân, ngày 02 tháng 01 năm 2019

                                                           

THÔNG BÁO

 Lịch tiếp công dân của UBND xã Xuân Tân trong năm 2019

 

 

Thực hiện tiếp công dân theo quy định của Luật tiếp công dân; Thông báo số 257/TB-UBND ngày 26/12/2018 của UBND huyện Thọ Xuân về Lịch tiếp công dân của Thường trực UBND huyện trong năm 2019.

UBND xã Xuân Tân phân công lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND và cán bộ tiếp dân thường xuyên tại trụ sở UBND xã trong năm 2019 như sau:

1.     Lịch tiếp công dân định kỳ: 

TT

Người tiếp công dân 

Chức vụ 

Ngày tháng tiếp 

       1             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

02/01 (thứ tư)

       2             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

04/01 (thứ sáu)

       3             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

08/01 (thứ ba)

       4             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

11/01 (thứ sáu)

       5             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

15/01 (thứ ba)

       6             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

18/01 (thứ sáu)

       7             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

21/01 (thứ hai)

       8             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

25/01 (thứ sáu)

       9             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

29/01 (thứ ba)

  10             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

01/02 (thứ sáu)

  11             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

12/02 (thứ ba)

  12             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

15/02 (thứ sáu)

  13             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

20/02 (thứ tư)

  14             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

22/02 (thứ sáu)

  15             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

26/02 (thứ ba)

  16             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

01/3 (thứ sau)

  17             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

05/3 (thứ ba)

  18             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

08/3 (thứ  sáu)

  19             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

12/3 (thứ ba)

  20             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

15/3 (thứ sáu)

  21             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

20/3 (thứ tư)

  22             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

22/3 (thứ sáu)

  23             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

26/3 (thứ ba)

  24             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

29/3 (thứ sáu)

  25             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

02/4 (thứ ba)

  26             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

05/4 (thứ sáu)

  27             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

08/4 (thứ hai)

  28             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

12/4 (thứ sáu)

  29             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

15/4 (thứ hai)

  30             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

19/4 (thứ sáu)

  31             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

22/4 (thứ hai)

  32             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

26/4 (thứ sáu)

  33             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

29/4 (thứ hai)

  34             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

03/5 (thứ sáu)

  35             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

06/5 (thứ hai)

  36             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

10/5 (thứ sáu)

  37             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

15/5 (thứ tư)

  38             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

17/5 (thứ sáu)

  39             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

20/5 (thứ hai)

  40             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

24/5 (thứ sáu)

  41             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

27/5 (thứ hai)

  42             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

30/5 (thứ sáu)

  43             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

03/6 (thứ hai)

  44             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

07/6 (thứ sáu)

  45             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

10/6 (thứ hai)

  46             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

14/6 (thứ sáu)

  47             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

17/6 (thứ hai)

  48             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

20/6 (thứ năm)

  49             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

24/6 (thứ hai)

  50             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

28/6 (thứ sáu)

  51             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

01/7 (thứ hai)

  52             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

05/7 (thứ sáu)

  53             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

08/7 (thứ hai)

  54             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

12/7 (thứ sáu)

  55             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

15/7 (thứ hai)

  56             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

19/7 (thứ sáu)

  57             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

22/7 (thứ hai)

  58             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

26/7 (thứ sáu)

  59             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

29/7 (thứ hai)

  60             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

02/8 (thứ sáu)

  61             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

05/8 (thứ hai)

  62             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

09/8 (thứ sáu)

  63             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

12/8 (thứ hai)

  64             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

15/8 (thứ năm)

  65             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

20/8 (thứ ba)

  66             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

23/8 (thứ sáu)

  67             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

26/8 (thứ hai)

  68             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

30/8 (thứ sáu)

  69             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

03/9 (thứ ba)

  70             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

06/9 (thứ sáu)

  71             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

10/9 (thứ ba)

  72             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

13/9 (thứ sáu)

  73             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

16/9 (thứ hai)

  74             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

20/9 (thứ sáu)

  75             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

24/9 (thứ sáu)

  76             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

27/9 (thứ hai)

  77             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

01/10 (thứ ba)

  78             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

04/10 (thứ sáu)

  79             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

07/10 (thứ hai)

  80             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

11/10 (thứ sáu)

  81             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

15/10 (thứ ba)

  82             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

18/10 (thứ sáu)

  83             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

21/10 (thứ hai)

  84             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

25/10 (thứ sáu)

  85             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

29/10 (thứ ba)

  86             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

01/11 (thứ sáu)

  87             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

04/11 (thứ hai)

  88             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

08/11 (thứ sáu

  89             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

11/11 (thứ hai)

  90             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

15/11 (thứ sáu)

  91             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

20/11 (thứ tư)

  92             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

22/11 (thứ sáu)

  93             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

25/11 (thứ hai)

  94             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

29/11 (thứ sáu)

  95             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

02/12 (thứ hai)

  96             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

06/12 (thứ sáu)

  97             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

09/12 (thứ hai)

  98             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

13/12 (thứ sáu)

  99             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

16/12 (thứ hai)

100             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

20/12 (thứ sáu)

101             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

23/12 (thứ hai)

102             

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

27/12 (thứ sáu)

103             

Hoàng Sỹ Sơn

Phó Chủ tịch UBND

31/12 (thứ ba)

2.     Tiếp công dân đột xuất:

Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND thực hiện việc tiếp công dân đột xuất

trong các trường hợp quy định tại khoản 3 điều 18 của Luật tiếp công dân.

3.. Lịch tiếp công dân thường xuyên:

          Ngoài các ngày tiếp dân định kỳ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND. Chủ tịch UBND xã Xuân Tân phân công  ông Lê Bá Quý  Công chức Văn phòng – Thống kê; Bà Trịnh Thị Thanh Công chức Tư pháp – Hộ tịch, tiếp công dân tại phòng Tiếp dân vào các ngày còn lại trong tuần, theo giờ hành chính (trừ ngày nghĩ lễ, tết theo quy định).

 

    Nơi nhận:

-  UBND huyện (để B/c);

-  Đảng ủy-HĐND-MTTQ, các  ĐT;

-  Chủ tịch, PCT UBND;

-  Các thôn;

-  Đài truyền thanh xã (để T/b);

-  Lưu VP (1);

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Quang Hà

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: Phú Hậu 1, Xã Trường Xuân, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0374408758
Email: truongxuan.thoxuan@thanhhoa.gov.vn