Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
174989

KẾ HOẠCH Đảm bảo vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch đẹp, giai đoạn 2023 - 2024 trên địa bàn xã Trường Xuân

Ngày 26/06/2023 08:08:16

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

 XÃ TRƯỜNG XUÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 29 /KH-UBND

                               Trường Xuân, ngày 24 tháng 4 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

Đảm bảo vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch đẹp, giai đoạn 2023 - 2024 trên địa bàn xã Trường Xuân

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 18/8/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Kết luận số 2073-KL/TU, ngày 07/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05-NQ-TU; Công văn số 980-CV/HU ngày 18/4/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan đô thị, nông thôn trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 – 2024; Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 18/4/2023 của UBND huyện Thọ Xuân về việc Đảm bảo vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan đô thị, nông thôn xanh, sạch đẹp, giai đoạn 2023 - 2024 trên địa bàn huyện Thọ Xuân.

Nhằm duy trì và thực hiện có hiệu quả cảnh quan môi trường trên địa bàn xã để phấn đấu xây dựng xã Trường Xuân đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao trước năm 2025.

 UBND xã Trường Xuân ban hành Kế hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch đẹp, giai đoạn 2023-2024, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ xã đến thôn về vị trí, vai trò của công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, nâng cao chất lượng cuộc sống và cải thiện môi trường sinh thái cho người dân; nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, của cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, các cơ quan đơn vị về công tác bảo vệ môi trường.

2. Phát huy tính phối hợp, sự chủ động, sáng tạo của người dân nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần xây dựng xã Trường Xuân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trước năm 2025.

3. Việc tổ chức thực hiện phải được thực hiện nghiêm túc, thiết thực, chất lượng, hiệu quả, đồng bộ, thường xuyên từ xã đến thôn và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân, đưa công tác vệ sinh môi trường đi vào nề nếp, tạo thành thói quen và mang tính bền vững, tạo cảnh quan môi trường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”.

II. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU

1. Mục tiêu chung:

- Nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân chung sức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới liên quan đến cảnh quan môi trường nông thôn “xanh - sạch - đẹp”.

- Tiếp tục duy trì phong trào xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn, thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao. Qua đó, huy động sự chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là phát huy tính phối hợp, sự chủ động, sáng tạo của người dân và các đoàn thể nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành tiêu chí cảnh quan, không gian trên địa bàn toàn xã đảm bảo “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” trong xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu.

- Xây dựng các Tuyến đường nông thôn mới “Sáng - xanh - sạch - đẹp”, không những làm khởi sắc diện mạo vùng nông thôn mà còn là điểm nhấn trong chỉ đạo hiệu quả cho công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

2. Các chỉ tiêu cụ thể:

2.1. Năm 2023:

* Về đảm bảo vệ sinh môi trường:

- Tỷ lệ chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái sử dụng, tái chế thành các nguyên liệu, nhiên liệu và sản phẩm thân thiện với môi trường đạt 80% trở lên. Những hộ gia đình có diện tích vườn rộng mỗi hộ tự xây hố khoảng 1m2 có nắp đậy ở góc vườn để thực hiện thu gom.

- Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại trên địa bàn xã được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường đạt 100%. Tại 14 nhà văn hóa thôn và trụ sở UBND xã có thùng đựng rác thải nguy hại.

- Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn đạt 70% trở lên và có túi, thùng đựng rác riêng biệt.

- Bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt  trên địa bàn đảm bảo hợp vệ sinh.

- Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi đảm bảo các quy định về bảo vệ môi trường đạt 70% trở lên.

- Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả đạt 40% trở lên.

- Việc tổ chức thu gom, vận chuyến, xử lý rác thải không quá 3 ngày/1 lần.

- Các đơn vị đóng trên địa bàn xã như: Trường học, trạm y tế, các doanh nghiệp, các thôn, tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường 1 lần/tuần.

- Nhà văn hóa xã và 100% nhà văn hóa thôn, khu di tích cách mạng, công sở, cơ quan, trường học, được dọn vệ sinh thường xuyên trong, ngoài khuôn viên, đảm bảo mỹ quan.

- Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom, vận chuyện và xử lý đạt 98,3%.

- 100% rãnh thoát nước khu dân cư phải được khơi thông, vệ sinh dòng chảy ít nhất 1 lần/tháng.

- Cắt tỉa cây cảnh, xén cỏ, thu gom rác thải trên các đường giao thông, kênh mương trong và ngoài khu dân cư 3 tháng/lần.

- 100% vỏ thuốc bảo vệ thực vật được thu gom theo quy định.

* Về xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp:

- Hoàn thành chỉ tiêu 90% trở lên tỷ lệ đường trục xã, trục thôn có điện chiếu sáng

- 100% các mặt bằng đất ở mới phải đầu tư vỉa hè, rãnh nước, hệ thống  đường điện, chiếu sáng công cộng, cây xanh.

- Xã xây dựng khu vực Sân Bóng Xuân Tân cũ thành khu vui chơi tạo cảnh quan làm điểm nhấn.    

- Trồng mới và duy trì cây xanh đạt 2m2/người trở lên; tối thiểu 40% số km đường hoa, hàng rào xanh. Các tuyến đường đã trồng cây bóng mát đặc biệt tuyến đường từ Cầu chợ Khu đến Kênh Bắc, tuyến đường tỉnh lộ 506 C từ Cổng làng Long Linh Nội đến Hợp Tác xã Dịch vụ Nông nghiệp  Thọ Trường, cần chăm sóc chắm dặm nhưng cây bị gãy và chết.

- 100% các Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn được trồng hoa, cây xanh, cây cảnh bố trí hài hòa, hợp lý.

- Xã xây dựng tuyến đường trung tâm làm tuyến đường tuyên truyền điểm (tranh cổ động, pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền…). Tuyến đường từ Thành Vinh đi phòng Mỹ

- 100% các tuyến dây thông tin được bó gọn, đảm bảo mỹ quan.

- 100% số km tường rào, nhà ở dân cư dọc theo các trục đường chính được sơn, vôi ve, trang trí với các màu sắc, hình thức thân thiện.

- 100% các công sở, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp  … đóng trên địa bàn xã phải được chỉnh trang cảnh quan “Sáng - xanh - sạch - đẹp”.

* Về an ninh:

- 80% các điểm phức tạp về ANTT trên địa bàn được lắp đặt camera theo dõi, trong đó mỗi thôn vận động Nhân dân lắp đặt ít nhất 3 mắt camera giám sát trong khu dân cư.

2. Năm 2024:

- Duy trì tất cả các chỉ tiêu đã đạt 100% và chỉ tiêu thường xuyên của năm 2023 và phấn đấu chất lượng cao hơn.     

- Mỗi thôn trồng mới được tối thiểu 60% số km cây hoa, hàng rào xanh và cây xanh ven đường.   

- Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn đạt 80% trở lên và có túi, thùng đựng rác riêng biệt.

- Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả đạt 50% trở lên.

- Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom, vận chuyển và xử lý đạt 98,6%.

- 100% các tuyến đường trục xã, trục thôn, đường ngõ xóm có điện chiếu sáng.

- 100% đoạn tuyến đường trục xã qua khu dân cư có rãnh thoát nước.

- 100% tuyến đường xã được bê tông hoặc nhựa hóa mặt đường.

- 100% các điểm phức tạp về ANTT trên địa bàn được lắp đặt camera theo dõi, trong đó mỗi thôn vận động Nhân dân lắp đặt ít nhất 5 mắt camera giám sát trong khu dân cư.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Địa bàn thực hiện, tiêu chí đánh giá:

 - Xây dựng cảnh quan môi trường được thực hiện tại tất cả các thôn, các đơn vị đóng trên địa bàn xã như trường học, trạm y tế. Thực hiện tại các tuyến đường trục chính của thôn trước sau đó đến các tuyến đường nội thôn.

- Các tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp” phải đảm bảo các tiêu chí sau:

(1) Sáng: Các tuyến đường trục xã, trục thôn, đường ngõ xóm có điện chiếu sáng.

(2) Xanh: trồng cây xanh, cây cảnh, hoa, thảm cỏ; cây xanh cảnh quan nông thôn phải gắn kết, liên tục trên tuyến đường giao thông.

(3) Sạch: sạch đường, sạch ngõ (không có hiện tượng xả nước thải, chất thải rắn không đúng quy định, gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường); có hoạt động tổ chức thu gom chất thải rắn sinh hoạt.

(4) Đẹp: Nhân dân treo cờ Tổ quốc đúng quy định; không lấn chiếm hành lang đường bộ; không treo băng rôn, pano trái phép; không có quảng cáo, rao vặt dán trên trụ đèn, trụ điện; bảng nội quy, quy ước khu dân cư văn hóa đẹp, được lắp đặt an toàn, ngăn nắp.

2. Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường:

- Tập trung tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về ý nghĩa và tầm quan trọng, quyền lợi và nghĩa vụ trong công tác bảo vệ môi trường tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn xã; thực hiện nếp sống văn hóa, không vứt rác ra đường, xả rác bừa bãi, xây dựng ý thức giữ gìn vệ sinh chung.

- Tổ chức triển khai thực hiện Mô hình “Ngày chủ nhật cùng hành động về môi trường” để cùng thực hiện các hoạt động tổng dọn dẹp vệ sinh môi trường (khơi thông dòng chảy rãnh nước thải khu dân cư, phát quang bụi rậm, nạo vét kênh mương cắt xén cây, cỏ; thu gom, xử lý rác thải bờ kênh, bờ đê và trên đồng ruộng,…); giữ gìn cảnh quan, làm sạch nhà, vệ sinh cơ quan, công sở; trồng cây xanh, trồng hoa, trong khuôn viên công sở làm việc, đường làng, ngõ, xóm, các tuyến đường liên thôn, liên xã...

- Thực hiện tốt việc phân loại rác thải tại nguồn; phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt ngay tại nhà; thu gom và xử lý đúng quy trình, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

3. Chỉnh trang cảnh quan nông thôn xanh, sạch đẹp:

- Thu dọn vật liệu, đất đá thải trên các tuyến đường giao thông. Không để vật liệu, hàng hóa, biển quảng cáo lấn chiếm lòng, lề đường; giải tán các khu họp chợ không đúng quy định.

- Lựa chọn một số tuyến đường đã xây dựng ổn định, có lề đường rộng tiến hành trồng hoa, thảm cây, cây bóng mát để làm điểm nhấn tạo vẻ đẹp và cảnh quan chung cho thôn, xóm và toàn xã. (Các tuyến trục chính của thôn)

- Những đoạn đường không tổ chức trồng hoa, cây bóng mát thì phải cắt xén cỏ, cây và làm vệ sinh thường xuyên. Mỗi tuyến đường nên lựa chọn một hoặc một số loại cây, hoa để trồng tạo nên dáng vẻ đặc trưng. (đối với những tuyến đường nhỏ hẹp, không nên đặt chậu hoa, cây cảnh mà vận động Nhân dân trồng các loại hoa leo phía trong vườn nhà).

- Sắp xếp dây điện dân dụng, dây viễn thông theo hướng gom chung và ngầm hóa.

- Xây dựng các tấm pa nô, áp phích tuyên truyền với nội dung phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

- Sửa, sơn, vôi, ve, trang trí tường rào, nhà ở dân cư và cơ quan với các màu sắc, hình thức thân thiện và đồng bộ.

- Chỉnh trang nhà ở, khu dân cư, cơ quan đơn vị ngăn nắp, gọn gàng, khang trang “sáng, xanh, sạch, đẹp”.

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong việc triển khai công tác đảm bảo vệ sinh và xây dựng cảnh quan môi trường.

- Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch đẹp; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và bền vững; là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người, mỗi cấp, mỗi cơ quan, đơn vị. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị trong công tác bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan môi trường.

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện đảm bảo vệ sinh và xây dựng cảnh quan môi trường trên cơ sở phát huy các kết quả đạt được, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức và cá nhân. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu của Kế hoạch đề ra.

2. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực; thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác môi trường theo hướng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, tạo hiệu ứng lan tỏa ra toàn thể cộng đồng dân cư và toàn xã hội. Tập trung tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức và huy động lực lượng toàn dân tham gia tích cực trong công tác môi trường bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực.

- Thường xuyên đăng tải các tin, bài, phóng sự trên cổng thông tin điện tử và hệ thống truyền thanh của xã; đẩy mạnh các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ về công tác môi trường gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

- Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân dân thông qua các hình thức như hội nghị, sinh hoạt chi đoàn, chi hội, câu lạc bộ, tổ, nhóm; tổ chức và vận động tham gia các hội thi, hội diễn tuyên truyền về công tác môi trường, tạo hiệu ứng và lan tỏa trong lực lượng đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

3. Công tác triển khai, thực hiện các chỉ tiêu về đảm bảo vệ sinh và xây dựng cảnh quan môi trường

Triển khai thực hiện các nội dung đảm bảo tiêu chỉ tiêu của kế hoạch gắn với xây dựng các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu. Hàng năm:

- Phối hợp với UBMTTQ và các đoàn thể các cấp xây dựng và ký kết chương trình phối hợp, giao chỉ tiêu thực hiện cụ thể trong công tác đảm bảo vệ sinh và xây dựng cảnh quan môi trường.

- Thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa UBND với UBMTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc xây dựng, nhân rộng, duy trì hiệu quả các mô hình hoạt động nhằm góp phần thực hiện các tiêu chí về nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo vệ sinh môi trường và thường xuyên chỉ đạo, phối hợp trong việc tổng dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang công sở, trường học, các cơ quan, đơn vị và địa bàn dân cư.

- Phát động ra quân tổng dọn vệ sinh và xây dựng cảnh quan môi trường trên địa bàn xã năm 2023

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức địa chính – Xây dựng – Nông nghiệp và Môi trường

- Chịu trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo UBND đôn đốc có văn bản hướng dẫn các đơn vị thôn, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn xã tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; chủ động tổ chức thực hiện các nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ được phân công.

- Định kỳ hàng tháng, năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện, đề xuất cấp trên điều chỉnh, bổ sung các giải pháp cụ thể để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Tham mưu hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản gắn với bảo vệ môi trường, giảm phát thải chất thải và thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng vào bể chứa đúng quy định; hướng dẫn các đơn vị thôn thực hiện việc phát quang, cắt xén cây, cỏ, thu rọn rác thải trên mái đê, kênh mương đảm bảo mỹ quan, sạch đẹp; tham mưu hướng dẫn các hộ gia đình xử lý rác thải hữu cơ tại gia đình.

- Tham mưu cho UBND xã trong lĩnh vực xây dựng đảm bảo các quy định về tiêu, thoát nước, về cây xanh … đúng với các quy định hiện hành.

2. Công an xã

- Xây dựng kế hoạch quản lý lòng, lề đường, vỉa hè; phối hợp với Điện lực Thọ Xuân, các đơn vị viễn thông trên địa bàn huyện, thực hiện chỉnh trang hệ thống dây điện, dây viễn thông theo hướng gom chung và ngầm hóa, quản lý chặt chẽ việc lắp đặt hệ thống dây điện, dây viễn thông theo đúng quy định.

3. Công chức văn hóa – xã hội.

- Tham mưu thực hiện các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực theo chức năng nhiệm vụ được phân công

- Hướng dẫn các thôn lồng ghép xây dựng cảnh quan môi trường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; đưa nội dung chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường  vào xét duyệt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, thôn văn hóa…

4. Hiệu trưởng các trường học đóng trên địa bàn xã:

Đưa nội dung đảm bảo vệ sinh và xây dựng cảnh quan môi trường vào giáo dục, hoạt động ngoại khóa tại các trường học; tổ chức các phong trào làm sạch trường lớp, xây dựng quy định về vệ sinh môi trường trong nhà trường; tổ chức các hội thi ý tưởng bảo vệ môi trường, thi vẽ tranh, ngày hội tái chế chất thải….

5. Công chức tài chính – kế toán:

Tham mưu cho UBND xã cân đối, bố trí kinh phí để triển khai thực hiện kế hoạch này; sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường theo quy định để thực hiện.

6. Trạm y tế xã:

Tuyên truyền, vận động người dân phòng tránh dịch bệnh như: Dọn dẹp vệ sinh nơi ở, khu vực công cộng, phát quang bụi rậm, san lấp các khu vực nước đọng, sử dụng nước sạch… tuyên truyền về tác hại và các mầm bệnh có liên quan đến vệ sinh môi trường và những biện pháp phòng tránh hiệu quả; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác thu gom, phân loại và xử lý rác thải y tế tại các cơ sở y tế.

7. Đài truyền thanh xã

- Thường xuyên đưa tin, bài về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch đẹp; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về đảm bảo vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan, nông thôn xanh, sạch đẹp, phản ánh kịp thời gương người tốt việc tốt, phê phán những hành vi sai trái gây ảnh hưởng đến môi trường.

8. Công chức Văn phòng – Thống kê:

Phối hợp với công chức Địa chính – Nông nghiệp – Môi trường tham mưu theo dõi tình hình triển khai, kết quả thực hiện kế hoạch này của các đơn vị thôn, các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn… để làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với tập thể lãnh đạo và cá nhân lãnh đạo của các đơn vị thôn, các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn; hướng dẫn, xét khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn.

9. Trạm y tế, các đơn vị thôn

- Trên cơ sở kế hoạch này, xây dựng chi tiết, cụ thể các nội dung để thực hiện trong cơ quan, đơn vị mình; tích cực tham gia các phong trào của địa phương phát động.

- Tổ chức thực hiện thành công Mô hình “Ngày chủ nhật cùng hành động vì môi trường”; thực hiện hiệu quả việc phân loại, thu gom vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

- Các đơn vị thôn đưa nội dung việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, việc chấp hành hương ước, quy ước vào Tiêu chuẩn bình xét gia đình văn hóa.

10. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về công tác bảo vệ môi trường; tích cực tham gia giữ gìn, xây dựng nếp sống văn minh, hướng tới các hành vi sống thân thiện với môi trường; xây dựng, nhân rộng và duy trì có hiệu quả hoạt động các mô hình tại các địa phương đơn vị theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy tại Công văn số 980-CV/HU ngày 18/4/2023 về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan đô thị, nông thôn trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 - 2024.

11. Đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã:

- Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch đẹp tại địa bàn được phân công phụ trách.

- Chỉ đạo đưa nội dung công tác đảm bảo vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch đẹp vào nội dung sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ hàng quý.

- Chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể:

+ Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến các đoàn viên, hội viên các tầng lớp Nhân dân về bảo vệ môi trường, ý nghĩa của phong trào này bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

+ Phát động các phong trào thi đua cụ thể, nhân rộng các mô hình tốt, tiêu biểu về đảm bảo vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch đẹp.

+ Tăng cường công tác giám sát, phản biện đối với thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này.

- Chỉ đạo MTTQ và  mỗi một đoàn thể  lựa chọn, xây dựng 01 mô hình điểm về đảm bảo vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch đẹp tại các thôn.

Trên đây là Kế hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch đẹp, giai đoạn 2023 – 2024 trên địa bàn xã Trường Xuân trong quá trình thực hiện, có phát sinh những vướng mắc, khó khăn đề nghị các đơn vị báo cáo về UBND xã (qua công chức ĐCXDNNMT) để xem xét, giải quyết kịp thời./

 

 

Nơi nhận:

- Thường trực, BTV Đảng ủy (để báo cáo);

- Thường trực HĐND xã (để báo cáo);

- Ban chỉ đạo VSMT xã ( thực hiện);

- MTTQ và các Đoàn thể xã (p/h);

- Hiệu trưởng các nhà trường;

- Các đơn vị thôn;

- Đài TT xã;

- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Hà

 

KẾ HOẠCH Đảm bảo vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch đẹp, giai đoạn 2023 - 2024 trên địa bàn xã Trường Xuân

Đăng lúc: 26/06/2023 08:08:16 (GMT+7)

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

 XÃ TRƯỜNG XUÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 29 /KH-UBND

                               Trường Xuân, ngày 24 tháng 4 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

Đảm bảo vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch đẹp, giai đoạn 2023 - 2024 trên địa bàn xã Trường Xuân

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 18/8/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Kết luận số 2073-KL/TU, ngày 07/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05-NQ-TU; Công văn số 980-CV/HU ngày 18/4/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan đô thị, nông thôn trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 – 2024; Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 18/4/2023 của UBND huyện Thọ Xuân về việc Đảm bảo vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan đô thị, nông thôn xanh, sạch đẹp, giai đoạn 2023 - 2024 trên địa bàn huyện Thọ Xuân.

Nhằm duy trì và thực hiện có hiệu quả cảnh quan môi trường trên địa bàn xã để phấn đấu xây dựng xã Trường Xuân đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao trước năm 2025.

 UBND xã Trường Xuân ban hành Kế hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch đẹp, giai đoạn 2023-2024, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ xã đến thôn về vị trí, vai trò của công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, nâng cao chất lượng cuộc sống và cải thiện môi trường sinh thái cho người dân; nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, của cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, các cơ quan đơn vị về công tác bảo vệ môi trường.

2. Phát huy tính phối hợp, sự chủ động, sáng tạo của người dân nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần xây dựng xã Trường Xuân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trước năm 2025.

3. Việc tổ chức thực hiện phải được thực hiện nghiêm túc, thiết thực, chất lượng, hiệu quả, đồng bộ, thường xuyên từ xã đến thôn và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân, đưa công tác vệ sinh môi trường đi vào nề nếp, tạo thành thói quen và mang tính bền vững, tạo cảnh quan môi trường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”.

II. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU

1. Mục tiêu chung:

- Nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân chung sức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới liên quan đến cảnh quan môi trường nông thôn “xanh - sạch - đẹp”.

- Tiếp tục duy trì phong trào xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn, thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao. Qua đó, huy động sự chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là phát huy tính phối hợp, sự chủ động, sáng tạo của người dân và các đoàn thể nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành tiêu chí cảnh quan, không gian trên địa bàn toàn xã đảm bảo “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” trong xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu.

- Xây dựng các Tuyến đường nông thôn mới “Sáng - xanh - sạch - đẹp”, không những làm khởi sắc diện mạo vùng nông thôn mà còn là điểm nhấn trong chỉ đạo hiệu quả cho công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

2. Các chỉ tiêu cụ thể:

2.1. Năm 2023:

* Về đảm bảo vệ sinh môi trường:

- Tỷ lệ chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái sử dụng, tái chế thành các nguyên liệu, nhiên liệu và sản phẩm thân thiện với môi trường đạt 80% trở lên. Những hộ gia đình có diện tích vườn rộng mỗi hộ tự xây hố khoảng 1m2 có nắp đậy ở góc vườn để thực hiện thu gom.

- Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại trên địa bàn xã được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường đạt 100%. Tại 14 nhà văn hóa thôn và trụ sở UBND xã có thùng đựng rác thải nguy hại.

- Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn đạt 70% trở lên và có túi, thùng đựng rác riêng biệt.

- Bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt  trên địa bàn đảm bảo hợp vệ sinh.

- Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi đảm bảo các quy định về bảo vệ môi trường đạt 70% trở lên.

- Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả đạt 40% trở lên.

- Việc tổ chức thu gom, vận chuyến, xử lý rác thải không quá 3 ngày/1 lần.

- Các đơn vị đóng trên địa bàn xã như: Trường học, trạm y tế, các doanh nghiệp, các thôn, tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường 1 lần/tuần.

- Nhà văn hóa xã và 100% nhà văn hóa thôn, khu di tích cách mạng, công sở, cơ quan, trường học, được dọn vệ sinh thường xuyên trong, ngoài khuôn viên, đảm bảo mỹ quan.

- Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom, vận chuyện và xử lý đạt 98,3%.

- 100% rãnh thoát nước khu dân cư phải được khơi thông, vệ sinh dòng chảy ít nhất 1 lần/tháng.

- Cắt tỉa cây cảnh, xén cỏ, thu gom rác thải trên các đường giao thông, kênh mương trong và ngoài khu dân cư 3 tháng/lần.

- 100% vỏ thuốc bảo vệ thực vật được thu gom theo quy định.

* Về xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp:

- Hoàn thành chỉ tiêu 90% trở lên tỷ lệ đường trục xã, trục thôn có điện chiếu sáng

- 100% các mặt bằng đất ở mới phải đầu tư vỉa hè, rãnh nước, hệ thống  đường điện, chiếu sáng công cộng, cây xanh.

- Xã xây dựng khu vực Sân Bóng Xuân Tân cũ thành khu vui chơi tạo cảnh quan làm điểm nhấn.    

- Trồng mới và duy trì cây xanh đạt 2m2/người trở lên; tối thiểu 40% số km đường hoa, hàng rào xanh. Các tuyến đường đã trồng cây bóng mát đặc biệt tuyến đường từ Cầu chợ Khu đến Kênh Bắc, tuyến đường tỉnh lộ 506 C từ Cổng làng Long Linh Nội đến Hợp Tác xã Dịch vụ Nông nghiệp  Thọ Trường, cần chăm sóc chắm dặm nhưng cây bị gãy và chết.

- 100% các Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn được trồng hoa, cây xanh, cây cảnh bố trí hài hòa, hợp lý.

- Xã xây dựng tuyến đường trung tâm làm tuyến đường tuyên truyền điểm (tranh cổ động, pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền…). Tuyến đường từ Thành Vinh đi phòng Mỹ

- 100% các tuyến dây thông tin được bó gọn, đảm bảo mỹ quan.

- 100% số km tường rào, nhà ở dân cư dọc theo các trục đường chính được sơn, vôi ve, trang trí với các màu sắc, hình thức thân thiện.

- 100% các công sở, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp  … đóng trên địa bàn xã phải được chỉnh trang cảnh quan “Sáng - xanh - sạch - đẹp”.

* Về an ninh:

- 80% các điểm phức tạp về ANTT trên địa bàn được lắp đặt camera theo dõi, trong đó mỗi thôn vận động Nhân dân lắp đặt ít nhất 3 mắt camera giám sát trong khu dân cư.

2. Năm 2024:

- Duy trì tất cả các chỉ tiêu đã đạt 100% và chỉ tiêu thường xuyên của năm 2023 và phấn đấu chất lượng cao hơn.     

- Mỗi thôn trồng mới được tối thiểu 60% số km cây hoa, hàng rào xanh và cây xanh ven đường.   

- Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn đạt 80% trở lên và có túi, thùng đựng rác riêng biệt.

- Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả đạt 50% trở lên.

- Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom, vận chuyển và xử lý đạt 98,6%.

- 100% các tuyến đường trục xã, trục thôn, đường ngõ xóm có điện chiếu sáng.

- 100% đoạn tuyến đường trục xã qua khu dân cư có rãnh thoát nước.

- 100% tuyến đường xã được bê tông hoặc nhựa hóa mặt đường.

- 100% các điểm phức tạp về ANTT trên địa bàn được lắp đặt camera theo dõi, trong đó mỗi thôn vận động Nhân dân lắp đặt ít nhất 5 mắt camera giám sát trong khu dân cư.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Địa bàn thực hiện, tiêu chí đánh giá:

 - Xây dựng cảnh quan môi trường được thực hiện tại tất cả các thôn, các đơn vị đóng trên địa bàn xã như trường học, trạm y tế. Thực hiện tại các tuyến đường trục chính của thôn trước sau đó đến các tuyến đường nội thôn.

- Các tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp” phải đảm bảo các tiêu chí sau:

(1) Sáng: Các tuyến đường trục xã, trục thôn, đường ngõ xóm có điện chiếu sáng.

(2) Xanh: trồng cây xanh, cây cảnh, hoa, thảm cỏ; cây xanh cảnh quan nông thôn phải gắn kết, liên tục trên tuyến đường giao thông.

(3) Sạch: sạch đường, sạch ngõ (không có hiện tượng xả nước thải, chất thải rắn không đúng quy định, gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường); có hoạt động tổ chức thu gom chất thải rắn sinh hoạt.

(4) Đẹp: Nhân dân treo cờ Tổ quốc đúng quy định; không lấn chiếm hành lang đường bộ; không treo băng rôn, pano trái phép; không có quảng cáo, rao vặt dán trên trụ đèn, trụ điện; bảng nội quy, quy ước khu dân cư văn hóa đẹp, được lắp đặt an toàn, ngăn nắp.

2. Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường:

- Tập trung tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về ý nghĩa và tầm quan trọng, quyền lợi và nghĩa vụ trong công tác bảo vệ môi trường tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn xã; thực hiện nếp sống văn hóa, không vứt rác ra đường, xả rác bừa bãi, xây dựng ý thức giữ gìn vệ sinh chung.

- Tổ chức triển khai thực hiện Mô hình “Ngày chủ nhật cùng hành động về môi trường” để cùng thực hiện các hoạt động tổng dọn dẹp vệ sinh môi trường (khơi thông dòng chảy rãnh nước thải khu dân cư, phát quang bụi rậm, nạo vét kênh mương cắt xén cây, cỏ; thu gom, xử lý rác thải bờ kênh, bờ đê và trên đồng ruộng,…); giữ gìn cảnh quan, làm sạch nhà, vệ sinh cơ quan, công sở; trồng cây xanh, trồng hoa, trong khuôn viên công sở làm việc, đường làng, ngõ, xóm, các tuyến đường liên thôn, liên xã...

- Thực hiện tốt việc phân loại rác thải tại nguồn; phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt ngay tại nhà; thu gom và xử lý đúng quy trình, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

3. Chỉnh trang cảnh quan nông thôn xanh, sạch đẹp:

- Thu dọn vật liệu, đất đá thải trên các tuyến đường giao thông. Không để vật liệu, hàng hóa, biển quảng cáo lấn chiếm lòng, lề đường; giải tán các khu họp chợ không đúng quy định.

- Lựa chọn một số tuyến đường đã xây dựng ổn định, có lề đường rộng tiến hành trồng hoa, thảm cây, cây bóng mát để làm điểm nhấn tạo vẻ đẹp và cảnh quan chung cho thôn, xóm và toàn xã. (Các tuyến trục chính của thôn)

- Những đoạn đường không tổ chức trồng hoa, cây bóng mát thì phải cắt xén cỏ, cây và làm vệ sinh thường xuyên. Mỗi tuyến đường nên lựa chọn một hoặc một số loại cây, hoa để trồng tạo nên dáng vẻ đặc trưng. (đối với những tuyến đường nhỏ hẹp, không nên đặt chậu hoa, cây cảnh mà vận động Nhân dân trồng các loại hoa leo phía trong vườn nhà).

- Sắp xếp dây điện dân dụng, dây viễn thông theo hướng gom chung và ngầm hóa.

- Xây dựng các tấm pa nô, áp phích tuyên truyền với nội dung phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

- Sửa, sơn, vôi, ve, trang trí tường rào, nhà ở dân cư và cơ quan với các màu sắc, hình thức thân thiện và đồng bộ.

- Chỉnh trang nhà ở, khu dân cư, cơ quan đơn vị ngăn nắp, gọn gàng, khang trang “sáng, xanh, sạch, đẹp”.

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong việc triển khai công tác đảm bảo vệ sinh và xây dựng cảnh quan môi trường.

- Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch đẹp; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và bền vững; là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người, mỗi cấp, mỗi cơ quan, đơn vị. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị trong công tác bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan môi trường.

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện đảm bảo vệ sinh và xây dựng cảnh quan môi trường trên cơ sở phát huy các kết quả đạt được, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức và cá nhân. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu của Kế hoạch đề ra.

2. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực; thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác môi trường theo hướng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, tạo hiệu ứng lan tỏa ra toàn thể cộng đồng dân cư và toàn xã hội. Tập trung tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức và huy động lực lượng toàn dân tham gia tích cực trong công tác môi trường bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực.

- Thường xuyên đăng tải các tin, bài, phóng sự trên cổng thông tin điện tử và hệ thống truyền thanh của xã; đẩy mạnh các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ về công tác môi trường gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

- Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân dân thông qua các hình thức như hội nghị, sinh hoạt chi đoàn, chi hội, câu lạc bộ, tổ, nhóm; tổ chức và vận động tham gia các hội thi, hội diễn tuyên truyền về công tác môi trường, tạo hiệu ứng và lan tỏa trong lực lượng đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

3. Công tác triển khai, thực hiện các chỉ tiêu về đảm bảo vệ sinh và xây dựng cảnh quan môi trường

Triển khai thực hiện các nội dung đảm bảo tiêu chỉ tiêu của kế hoạch gắn với xây dựng các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu. Hàng năm:

- Phối hợp với UBMTTQ và các đoàn thể các cấp xây dựng và ký kết chương trình phối hợp, giao chỉ tiêu thực hiện cụ thể trong công tác đảm bảo vệ sinh và xây dựng cảnh quan môi trường.

- Thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa UBND với UBMTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc xây dựng, nhân rộng, duy trì hiệu quả các mô hình hoạt động nhằm góp phần thực hiện các tiêu chí về nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo vệ sinh môi trường và thường xuyên chỉ đạo, phối hợp trong việc tổng dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang công sở, trường học, các cơ quan, đơn vị và địa bàn dân cư.

- Phát động ra quân tổng dọn vệ sinh và xây dựng cảnh quan môi trường trên địa bàn xã năm 2023

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức địa chính – Xây dựng – Nông nghiệp và Môi trường

- Chịu trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo UBND đôn đốc có văn bản hướng dẫn các đơn vị thôn, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn xã tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; chủ động tổ chức thực hiện các nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ được phân công.

- Định kỳ hàng tháng, năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện, đề xuất cấp trên điều chỉnh, bổ sung các giải pháp cụ thể để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Tham mưu hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản gắn với bảo vệ môi trường, giảm phát thải chất thải và thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng vào bể chứa đúng quy định; hướng dẫn các đơn vị thôn thực hiện việc phát quang, cắt xén cây, cỏ, thu rọn rác thải trên mái đê, kênh mương đảm bảo mỹ quan, sạch đẹp; tham mưu hướng dẫn các hộ gia đình xử lý rác thải hữu cơ tại gia đình.

- Tham mưu cho UBND xã trong lĩnh vực xây dựng đảm bảo các quy định về tiêu, thoát nước, về cây xanh … đúng với các quy định hiện hành.

2. Công an xã

- Xây dựng kế hoạch quản lý lòng, lề đường, vỉa hè; phối hợp với Điện lực Thọ Xuân, các đơn vị viễn thông trên địa bàn huyện, thực hiện chỉnh trang hệ thống dây điện, dây viễn thông theo hướng gom chung và ngầm hóa, quản lý chặt chẽ việc lắp đặt hệ thống dây điện, dây viễn thông theo đúng quy định.

3. Công chức văn hóa – xã hội.

- Tham mưu thực hiện các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực theo chức năng nhiệm vụ được phân công

- Hướng dẫn các thôn lồng ghép xây dựng cảnh quan môi trường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; đưa nội dung chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường  vào xét duyệt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, thôn văn hóa…

4. Hiệu trưởng các trường học đóng trên địa bàn xã:

Đưa nội dung đảm bảo vệ sinh và xây dựng cảnh quan môi trường vào giáo dục, hoạt động ngoại khóa tại các trường học; tổ chức các phong trào làm sạch trường lớp, xây dựng quy định về vệ sinh môi trường trong nhà trường; tổ chức các hội thi ý tưởng bảo vệ môi trường, thi vẽ tranh, ngày hội tái chế chất thải….

5. Công chức tài chính – kế toán:

Tham mưu cho UBND xã cân đối, bố trí kinh phí để triển khai thực hiện kế hoạch này; sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường theo quy định để thực hiện.

6. Trạm y tế xã:

Tuyên truyền, vận động người dân phòng tránh dịch bệnh như: Dọn dẹp vệ sinh nơi ở, khu vực công cộng, phát quang bụi rậm, san lấp các khu vực nước đọng, sử dụng nước sạch… tuyên truyền về tác hại và các mầm bệnh có liên quan đến vệ sinh môi trường và những biện pháp phòng tránh hiệu quả; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác thu gom, phân loại và xử lý rác thải y tế tại các cơ sở y tế.

7. Đài truyền thanh xã

- Thường xuyên đưa tin, bài về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch đẹp; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về đảm bảo vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan, nông thôn xanh, sạch đẹp, phản ánh kịp thời gương người tốt việc tốt, phê phán những hành vi sai trái gây ảnh hưởng đến môi trường.

8. Công chức Văn phòng – Thống kê:

Phối hợp với công chức Địa chính – Nông nghiệp – Môi trường tham mưu theo dõi tình hình triển khai, kết quả thực hiện kế hoạch này của các đơn vị thôn, các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn… để làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với tập thể lãnh đạo và cá nhân lãnh đạo của các đơn vị thôn, các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn; hướng dẫn, xét khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn.

9. Trạm y tế, các đơn vị thôn

- Trên cơ sở kế hoạch này, xây dựng chi tiết, cụ thể các nội dung để thực hiện trong cơ quan, đơn vị mình; tích cực tham gia các phong trào của địa phương phát động.

- Tổ chức thực hiện thành công Mô hình “Ngày chủ nhật cùng hành động vì môi trường”; thực hiện hiệu quả việc phân loại, thu gom vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

- Các đơn vị thôn đưa nội dung việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, việc chấp hành hương ước, quy ước vào Tiêu chuẩn bình xét gia đình văn hóa.

10. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về công tác bảo vệ môi trường; tích cực tham gia giữ gìn, xây dựng nếp sống văn minh, hướng tới các hành vi sống thân thiện với môi trường; xây dựng, nhân rộng và duy trì có hiệu quả hoạt động các mô hình tại các địa phương đơn vị theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy tại Công văn số 980-CV/HU ngày 18/4/2023 về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan đô thị, nông thôn trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 - 2024.

11. Đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã:

- Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch đẹp tại địa bàn được phân công phụ trách.

- Chỉ đạo đưa nội dung công tác đảm bảo vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch đẹp vào nội dung sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ hàng quý.

- Chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể:

+ Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến các đoàn viên, hội viên các tầng lớp Nhân dân về bảo vệ môi trường, ý nghĩa của phong trào này bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

+ Phát động các phong trào thi đua cụ thể, nhân rộng các mô hình tốt, tiêu biểu về đảm bảo vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch đẹp.

+ Tăng cường công tác giám sát, phản biện đối với thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này.

- Chỉ đạo MTTQ và  mỗi một đoàn thể  lựa chọn, xây dựng 01 mô hình điểm về đảm bảo vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch đẹp tại các thôn.

Trên đây là Kế hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch đẹp, giai đoạn 2023 – 2024 trên địa bàn xã Trường Xuân trong quá trình thực hiện, có phát sinh những vướng mắc, khó khăn đề nghị các đơn vị báo cáo về UBND xã (qua công chức ĐCXDNNMT) để xem xét, giải quyết kịp thời./

 

 

Nơi nhận:

- Thường trực, BTV Đảng ủy (để báo cáo);

- Thường trực HĐND xã (để báo cáo);

- Ban chỉ đạo VSMT xã ( thực hiện);

- MTTQ và các Đoàn thể xã (p/h);

- Hiệu trưởng các nhà trường;

- Các đơn vị thôn;

- Đài TT xã;

- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Hà

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: Phú Hậu 1, Xã Trường Xuân, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0374408758
Email: truongxuan.thoxuan@thanhhoa.gov.vn