Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
174989

KẾ HOẠCH TUYỂN CHỌN LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ ANTT CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TRƯỜNG XUÂN

Ngày 17/06/2024 15:47:53

        Nhằm triển khai thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở ngày 28/11/2023 và Thông tư số 14/2024/TT-BCA ngày 22/4/2024 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Thực hiện Công văn số: 430/CTX ngày 16/5/2024 của Công an huyện Thọ Xuân về chuẩn bị các nội dung, điều kiện triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở;
       Ngày 13 tháng 6 năm 2024 UBND xã Trường Xuân đã ban hành Kế hoạch tuyển chọn lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn xã;

                  
Theo đó Kế hoạch nêu rõ Tuyển chọn những công dân có đủ điều kiện về phẩm chất, đạo đức, năng lực vào lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa bàn cơ sở.
           -      Việc tuyển chọn lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; Thông tư số 14/2024/TT-BCA ngày 22/4/2024 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.
          -     Tuyển chọn công dân tham gia lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở phải bảo đảm thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng và đúng quy định.
            -     Tuyển chọn những công dân có năng lực, điều kiện, khả năng phù hợp với công tác bảo vệ ANTT tại thôn, tổ dân phố; ưu tiên tuyển chọn công dân có thời gian phúc vụ trong lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách đã kết thúc nhiệm vụ, Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng; công dân am hiểu về phong tục, tập quán, có uy tín trong cộng đồng dân cư hoặc đã từng làm công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở.

I.      TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, TRÌNH Tự VÀ THỜI GIAN THỤC HIỆN

1.      Tiêu chuẩn, điều kiện tham gia

         -      Tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức: Có lý lịch rõ ràng; phẩm chất đạo đức tốt; bản thân và gia đình chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành biện pháp tư pháp hoặc chấp hành biện pháp xử lý hành chính. Trường hợp đã chấp hành xong bản án của Tòa án thì phải được xóa án tích; đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xứ lý hành chính thì phải hết thời hạn được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật.

-      Năng lực trình độ: Có bằng tốt nghiệp hoặc đã hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở trở lên (ưu tiên các đồng chí tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, THPT) có kinh nghiệm trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở, am hiểu chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an.

-      Sức khỏe: Có đủ sức khỏe theo giấy chứng nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật. Tuổi đời từ đủ 18 tuổi đến 70 tuổi; trường hợp trên 70 tuổi mà bảo đảm sức khỏe thì Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của Công an xã.

-      Tình trạng cư trú: Đang thường trú hoặc tạm trú từ 01 năm trở lên và thường xuyên sinh sống tại nơi công dân nộp đơn đề nghị tham gia lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

2.       Chỉ tiêu tuyển chọn

Mỗi thôn thành lập một Tổ bảo vệ ANTT gồm 03 thành viên, trong đó có 01 Tổ trưởng, 01 Tổ phó, 01 Tổ viên.
               3.       Hồ sơ đăng ký tuyển chọn

-      Đơn đề nghị tham gia lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở (Mầu sổ 01 Phụ lục kèm theo Thông tư sổ 14/2024/TT-BCA ngày 22/4/2024 của Bộ Công an);

-      Bản khai sơ yếu lý lịch;

-      Giấy chứng nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật về việc có đủ sức khỏe (trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hô sơ theo quy định);

-      Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận đã hoàn thành xong chương trình giáo dục trung học cơ sở trở lên.

-      Giấy chứng nhận Đảng viên, Đoàn viên, các tổ chức hội khác (nếu có).

4.      Trình tự tuyển chọn công dân vào lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại CO’ sử

               4.1.       Thông báo tuyên chọn và tiếp nhận hồ sơ:

-      Thông báo tuyển chọn: Ngay sau khi ƯBND xã ban hành kế hoạch tuyến chọn; thông báo rộng rãi công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng; trên hệ thống loa truyền thanh, cổng thông tin điện tử của UBND xã; niêm yết công khai kế hoạch tuyển chọn tại trụ sở làm việc của UBND, Công an xã, tại nhà văn hóa các thôn.

-      Tiếp nhận hồ sơ: Công dân có nguyện vọng tham gia lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở nộp hồ sơ tại Công an xã. Công an xã tổ chức tiếp nhận hồ sơ dự tuyển. Trường họp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ theo quy định thì Công an xã có trách nhiệm thông báo ngay khi tiếp nhận và hướng dẫn để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

4.2.       Thành lập Hội đông xét tuyến, gồm:

-      Chủ tịch Hội đồng xét tuyển: Chủ tịch ƯBND xã;

-      Phó Chủ tịch Hội đồng xét tuyển: Trưởng Công an xã;

-       Thành viên: Đại diện Đoàn Thanh niên xã, Hội Liên hiệp phụ nữ xã; Hội Nông dân; công chức Tư pháp, công chức các ban, ngành và đại diện thôn, Ban công tác Mặt trận ở thôn.

* Chủ tịch UBND xã quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển (Mẩu sổ 08 Phụ lục kèm theo Thông tư sổ 14/2024/TT-BCA ngày 22/4/2024 của Bộ Công an).
                 4.3.       Tổ chức họp xét tuyển

4.4.       Thông báo kết quả xét tuyển và niêm yết công khai kết quả xét tuyển:

-      Công dân được xét tuyển để đề nghị công nhận là Tổ trưởng, Tổ phó và Tổ viên Tổ bảo vệ ANTT phải được quá nửa tổng số thành viên Hội đồng xét tuyển có mặt dự họp biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín nhất trí;

-      Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày lập Biên bản kết quả xét tuyển (Mau.số 03 Phụ lục kèm theo Thông tư so 14/2024/TT-BCA ngày 22/4/2024 của Bộ Công an) Công an cấp xã niêm yết công khai Biên bản kết quả xét tuyển tại trụ sở UBND xã, Công an xã, tại nhà văn hóa ở thôn và thông báo kết quả xét tuyển đến địa chỉ của công dân dự tuyển, thông báo thời gian đến nhận nhiệm vụ trong trường họp được tuyển chọn.

5.      Trình tự, thủ tục thành lập Tổ bảo vệ ANTT, công nhận thành viên Tổ bảo vệ ANTT   
             5.1.      Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày lập Biên bản kết quả xét tuyển, Công an cấp xã có văn bản kèm theo các tài liệu sau đây báo cáo Chủ tịch ƯBND cấp xã ra quyết định thành lập Tổ bảo vệ ANTT, quyết định công nhận Tổ trưởng, Tổ phó, Tổ viên:

      Biên bản kết quả xét tuyển Tổ trưởng, Tổ phó, Tổ viên Tổ bảo vệ ANTT;

-       Danh sách đề nghị công nhận là Tổ trưởng, Tổ phó, Tổ viên Tổ bảo vệ ANTT (Mẩu số 05 Phụ lục kèm theo Thông tư sổ 14/2024/TT-BCA ngày 22/4/2024 của Bộ Công an)',

-       Danh sách giới thiệu đề nghị công nhận là Tổ trưởng, Tổ phó, Tổ viên Tổ bảo vệ ANTT (Mau sổ 06 Phụ ỉục kèm theo Thông tư sổ 14/2024/TT-BCA ngày 22/4/2024 của Bộ Công an).

5.2.       Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Công an cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định thành lập Tổ bảo vệ ANTT, quyết định công nhận Tổ trưởng, Tổ phó, Tổ viên Tổ bảo vệ ANTT (Mầu sổ 08 Phụ lục kèm theo Thông tư số 14/2024/TT-BCA ngày 22/4/2024 của Bộ Công an) và giao Công an cấp xã niêm yết công khai quyết định tại trụ sở UBND, Công an cấp xã, tại nhà văn hóa ở thôn, tổ dân phố.

6.       Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện các bước như sau:
      Từ ngày 11/6/2024 đến ngày 13/6/2024: Ban hành kế hoạch tuyển chọn lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở;

-       Từ ngày 13/6/2024 đến ngày 22/6/2024: Tiếp nhận hồ sơ đãng ký xét tuyển, tiến hành kiểm tra sức khỏe, lý lịch đối với các trường họp dự tuyển;

-       Từ ngày 22/6/2024 đến ngày 23/6/2024: Thành lập Hội đồng tuyển chọn;

-       Từ ngày 23/6/2024 đến ngày 24/6/2024: Tổng hợp danh sách xét tuyển;

-      Từ ngày 24/6/2024 đến ngày 30/6/2024: Họp Hội đồng tuyển chọn và thông báo kết quả tuyển chọn;

-      Từ ngày 30/6/2024 đến ngày 01/7/2024: Ban hành quyết định công nhận thành lập Tổ bảo vệ ANTT và quyết định công nhận Tổ trưởng, Tổ phó, Tổ viên Tổ bảo vệ ANTT.

II.       TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.      Công an xã

-      Chủ trì, phối hợp với văn phòng ƯBND xã tham mưu thực hiện trình tự tuyển chọn công dân tham gia lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở; Xây dựng Kế hoạch tuyển chọn lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở;

      Tiếp nhận hồ sơ dự tuyến;

-      Lập danh sách công dân đủ điều kiện tuyển chọn;

-      Tham mưu Chủ tịch ƯBND xã thành lập Hội đồng tuyển chọn và xét duyệt hồ sơ tuyển chọn;

-      Báo cáo kết quả tuyển chọn về Công an huyện Thọ Xuân theo quy định.

-      Phối họp với Văn phòng UBND xã hoàn thiện các hồ sơ, quy tình tuyển chọn, các văn bản triển khai, Quyết định liên quan đến thành lập Hội đồng xét tuyển, thành lập Tổ bảo vệ ANTT, công nhận Tổ trưởng, Tổ phó và Tổ viên Tổ bảo vệ ANTT.

2.       Đe nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã

Đề nghi MTTQ xã chỉ đạo Ban công tác Mặt trận các thôn tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các công dân của thôn và toàn xã về chủ trương, đường lối, quy định và Ke hoạch tuyển chọn lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.
              3.       Công chức Văn hóa xã

Đăng tải trên trang thông tin điện tử và tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã về chủ trương tuyển chọn lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn xã. Chuẩn bị các nội dung, điều kiện cần thiết bảo đảm để triển khai các Hội nghị liên quan đến thành lập lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.
                 4.       Văn phòng UBND xã

Phối họp với Công an xã thực hiện việc tuyên truyền, hoàn thiện các hồ sơ để triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đúng theo quy định của pháp luật, bảo đảm quy định về thời gian. Thực hiện việc niêm yết công khai Kế hoạch này, kết quả xét tuyển tại bộ phận một cửa UBND xã.
                  5.       Công chức Tư pháp xã

Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tuyến chọn theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
                  Trưởng các thôn

                  -      Báo cáo với Chi bộ thôn về kế hoạch tuyển chọn lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

   - Phổ biến, quán triệt chủ trương, kế hoạch tuyển chọn lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở thông qua các cuộc họp và thông báo trên hệ thống truyền thanh các thôn, tổ dân phố. Phối họp Công an xã trong công tác nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của người tham gia tuyển chọn. Niêm yết công khai Ke hoạch này tại Nhà văn hóa.               
                                                                                                                          Thùy Dung CC VP - TK

KẾ HOẠCH TUYỂN CHỌN LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ ANTT CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TRƯỜNG XUÂN

Đăng lúc: 17/06/2024 15:47:53 (GMT+7)

        Nhằm triển khai thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở ngày 28/11/2023 và Thông tư số 14/2024/TT-BCA ngày 22/4/2024 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Thực hiện Công văn số: 430/CTX ngày 16/5/2024 của Công an huyện Thọ Xuân về chuẩn bị các nội dung, điều kiện triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở;
       Ngày 13 tháng 6 năm 2024 UBND xã Trường Xuân đã ban hành Kế hoạch tuyển chọn lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn xã;

                  
Theo đó Kế hoạch nêu rõ Tuyển chọn những công dân có đủ điều kiện về phẩm chất, đạo đức, năng lực vào lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa bàn cơ sở.
           -      Việc tuyển chọn lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; Thông tư số 14/2024/TT-BCA ngày 22/4/2024 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.
          -     Tuyển chọn công dân tham gia lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở phải bảo đảm thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng và đúng quy định.
            -     Tuyển chọn những công dân có năng lực, điều kiện, khả năng phù hợp với công tác bảo vệ ANTT tại thôn, tổ dân phố; ưu tiên tuyển chọn công dân có thời gian phúc vụ trong lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách đã kết thúc nhiệm vụ, Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng; công dân am hiểu về phong tục, tập quán, có uy tín trong cộng đồng dân cư hoặc đã từng làm công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở.

I.      TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, TRÌNH Tự VÀ THỜI GIAN THỤC HIỆN

1.      Tiêu chuẩn, điều kiện tham gia

         -      Tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức: Có lý lịch rõ ràng; phẩm chất đạo đức tốt; bản thân và gia đình chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành biện pháp tư pháp hoặc chấp hành biện pháp xử lý hành chính. Trường hợp đã chấp hành xong bản án của Tòa án thì phải được xóa án tích; đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xứ lý hành chính thì phải hết thời hạn được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật.

-      Năng lực trình độ: Có bằng tốt nghiệp hoặc đã hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở trở lên (ưu tiên các đồng chí tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, THPT) có kinh nghiệm trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở, am hiểu chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an.

-      Sức khỏe: Có đủ sức khỏe theo giấy chứng nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật. Tuổi đời từ đủ 18 tuổi đến 70 tuổi; trường hợp trên 70 tuổi mà bảo đảm sức khỏe thì Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của Công an xã.

-      Tình trạng cư trú: Đang thường trú hoặc tạm trú từ 01 năm trở lên và thường xuyên sinh sống tại nơi công dân nộp đơn đề nghị tham gia lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

2.       Chỉ tiêu tuyển chọn

Mỗi thôn thành lập một Tổ bảo vệ ANTT gồm 03 thành viên, trong đó có 01 Tổ trưởng, 01 Tổ phó, 01 Tổ viên.
               3.       Hồ sơ đăng ký tuyển chọn

-      Đơn đề nghị tham gia lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở (Mầu sổ 01 Phụ lục kèm theo Thông tư sổ 14/2024/TT-BCA ngày 22/4/2024 của Bộ Công an);

-      Bản khai sơ yếu lý lịch;

-      Giấy chứng nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật về việc có đủ sức khỏe (trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hô sơ theo quy định);

-      Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận đã hoàn thành xong chương trình giáo dục trung học cơ sở trở lên.

-      Giấy chứng nhận Đảng viên, Đoàn viên, các tổ chức hội khác (nếu có).

4.      Trình tự tuyển chọn công dân vào lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại CO’ sử

               4.1.       Thông báo tuyên chọn và tiếp nhận hồ sơ:

-      Thông báo tuyển chọn: Ngay sau khi ƯBND xã ban hành kế hoạch tuyến chọn; thông báo rộng rãi công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng; trên hệ thống loa truyền thanh, cổng thông tin điện tử của UBND xã; niêm yết công khai kế hoạch tuyển chọn tại trụ sở làm việc của UBND, Công an xã, tại nhà văn hóa các thôn.

-      Tiếp nhận hồ sơ: Công dân có nguyện vọng tham gia lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở nộp hồ sơ tại Công an xã. Công an xã tổ chức tiếp nhận hồ sơ dự tuyển. Trường họp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ theo quy định thì Công an xã có trách nhiệm thông báo ngay khi tiếp nhận và hướng dẫn để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

4.2.       Thành lập Hội đông xét tuyến, gồm:

-      Chủ tịch Hội đồng xét tuyển: Chủ tịch ƯBND xã;

-      Phó Chủ tịch Hội đồng xét tuyển: Trưởng Công an xã;

-       Thành viên: Đại diện Đoàn Thanh niên xã, Hội Liên hiệp phụ nữ xã; Hội Nông dân; công chức Tư pháp, công chức các ban, ngành và đại diện thôn, Ban công tác Mặt trận ở thôn.

* Chủ tịch UBND xã quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển (Mẩu sổ 08 Phụ lục kèm theo Thông tư sổ 14/2024/TT-BCA ngày 22/4/2024 của Bộ Công an).
                 4.3.       Tổ chức họp xét tuyển

4.4.       Thông báo kết quả xét tuyển và niêm yết công khai kết quả xét tuyển:

-      Công dân được xét tuyển để đề nghị công nhận là Tổ trưởng, Tổ phó và Tổ viên Tổ bảo vệ ANTT phải được quá nửa tổng số thành viên Hội đồng xét tuyển có mặt dự họp biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín nhất trí;

-      Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày lập Biên bản kết quả xét tuyển (Mau.số 03 Phụ lục kèm theo Thông tư so 14/2024/TT-BCA ngày 22/4/2024 của Bộ Công an) Công an cấp xã niêm yết công khai Biên bản kết quả xét tuyển tại trụ sở UBND xã, Công an xã, tại nhà văn hóa ở thôn và thông báo kết quả xét tuyển đến địa chỉ của công dân dự tuyển, thông báo thời gian đến nhận nhiệm vụ trong trường họp được tuyển chọn.

5.      Trình tự, thủ tục thành lập Tổ bảo vệ ANTT, công nhận thành viên Tổ bảo vệ ANTT   
             5.1.      Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày lập Biên bản kết quả xét tuyển, Công an cấp xã có văn bản kèm theo các tài liệu sau đây báo cáo Chủ tịch ƯBND cấp xã ra quyết định thành lập Tổ bảo vệ ANTT, quyết định công nhận Tổ trưởng, Tổ phó, Tổ viên:

      Biên bản kết quả xét tuyển Tổ trưởng, Tổ phó, Tổ viên Tổ bảo vệ ANTT;

-       Danh sách đề nghị công nhận là Tổ trưởng, Tổ phó, Tổ viên Tổ bảo vệ ANTT (Mẩu số 05 Phụ lục kèm theo Thông tư sổ 14/2024/TT-BCA ngày 22/4/2024 của Bộ Công an)',

-       Danh sách giới thiệu đề nghị công nhận là Tổ trưởng, Tổ phó, Tổ viên Tổ bảo vệ ANTT (Mau sổ 06 Phụ ỉục kèm theo Thông tư sổ 14/2024/TT-BCA ngày 22/4/2024 của Bộ Công an).

5.2.       Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Công an cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định thành lập Tổ bảo vệ ANTT, quyết định công nhận Tổ trưởng, Tổ phó, Tổ viên Tổ bảo vệ ANTT (Mầu sổ 08 Phụ lục kèm theo Thông tư số 14/2024/TT-BCA ngày 22/4/2024 của Bộ Công an) và giao Công an cấp xã niêm yết công khai quyết định tại trụ sở UBND, Công an cấp xã, tại nhà văn hóa ở thôn, tổ dân phố.

6.       Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện các bước như sau:
      Từ ngày 11/6/2024 đến ngày 13/6/2024: Ban hành kế hoạch tuyển chọn lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở;

-       Từ ngày 13/6/2024 đến ngày 22/6/2024: Tiếp nhận hồ sơ đãng ký xét tuyển, tiến hành kiểm tra sức khỏe, lý lịch đối với các trường họp dự tuyển;

-       Từ ngày 22/6/2024 đến ngày 23/6/2024: Thành lập Hội đồng tuyển chọn;

-       Từ ngày 23/6/2024 đến ngày 24/6/2024: Tổng hợp danh sách xét tuyển;

-      Từ ngày 24/6/2024 đến ngày 30/6/2024: Họp Hội đồng tuyển chọn và thông báo kết quả tuyển chọn;

-      Từ ngày 30/6/2024 đến ngày 01/7/2024: Ban hành quyết định công nhận thành lập Tổ bảo vệ ANTT và quyết định công nhận Tổ trưởng, Tổ phó, Tổ viên Tổ bảo vệ ANTT.

II.       TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.      Công an xã

-      Chủ trì, phối hợp với văn phòng ƯBND xã tham mưu thực hiện trình tự tuyển chọn công dân tham gia lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở; Xây dựng Kế hoạch tuyển chọn lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở;

      Tiếp nhận hồ sơ dự tuyến;

-      Lập danh sách công dân đủ điều kiện tuyển chọn;

-      Tham mưu Chủ tịch ƯBND xã thành lập Hội đồng tuyển chọn và xét duyệt hồ sơ tuyển chọn;

-      Báo cáo kết quả tuyển chọn về Công an huyện Thọ Xuân theo quy định.

-      Phối họp với Văn phòng UBND xã hoàn thiện các hồ sơ, quy tình tuyển chọn, các văn bản triển khai, Quyết định liên quan đến thành lập Hội đồng xét tuyển, thành lập Tổ bảo vệ ANTT, công nhận Tổ trưởng, Tổ phó và Tổ viên Tổ bảo vệ ANTT.

2.       Đe nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã

Đề nghi MTTQ xã chỉ đạo Ban công tác Mặt trận các thôn tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các công dân của thôn và toàn xã về chủ trương, đường lối, quy định và Ke hoạch tuyển chọn lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.
              3.       Công chức Văn hóa xã

Đăng tải trên trang thông tin điện tử và tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã về chủ trương tuyển chọn lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn xã. Chuẩn bị các nội dung, điều kiện cần thiết bảo đảm để triển khai các Hội nghị liên quan đến thành lập lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.
                 4.       Văn phòng UBND xã

Phối họp với Công an xã thực hiện việc tuyên truyền, hoàn thiện các hồ sơ để triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đúng theo quy định của pháp luật, bảo đảm quy định về thời gian. Thực hiện việc niêm yết công khai Kế hoạch này, kết quả xét tuyển tại bộ phận một cửa UBND xã.
                  5.       Công chức Tư pháp xã

Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tuyến chọn theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
                  Trưởng các thôn

                  -      Báo cáo với Chi bộ thôn về kế hoạch tuyển chọn lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

   - Phổ biến, quán triệt chủ trương, kế hoạch tuyển chọn lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở thông qua các cuộc họp và thông báo trên hệ thống truyền thanh các thôn, tổ dân phố. Phối họp Công an xã trong công tác nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của người tham gia tuyển chọn. Niêm yết công khai Ke hoạch này tại Nhà văn hóa.               
                                                                                                                          Thùy Dung CC VP - TK

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: Phú Hậu 1, Xã Trường Xuân, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0374408758
Email: truongxuan.thoxuan@thanhhoa.gov.vn