Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
174989

Đảng ủy Xuân Tân ban hành nội quy, lịch tiếp dân, đối thoại với nhân dân của Bí thư- Cấp ủy năm 2019

Ngày 08/07/2019 15:26:20

 ĐẢNG BỘ HUYỆN THỌ XUÂN                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   ĐẢNG ỦY XÃ XUÂN TÂN               
 

                       *                                                                                                   Xuân Tân, ngày 28 tháng 6 năm 2019

          Số 55 - QĐ/ĐU                                            

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Nội quy tiếp công dân, đối thoại vi dân của

đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, phụ trách Đảng bộ

tại Phòng tiếp công dân

-----------

 

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 25/11/2013;

- Căn cứ Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020;

 ĐẢNG ỦY XÃ XUÂN TÂN QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy tiếp công dân, đối thoại với dân của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, phụ trách Đảng bộ tại Phòng tiếp công dân xã.

Điều 2. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, phụ trách Đảng bộ, các tổ chức, cá nhân thực hiện quyền kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo; các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành k từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:                                                            

- Thường trực Huyện ủy (b/c);

- Các ban và Văn phòng Huyện ủy (b/c);

- Các đồng chí Đảng ủy viên;

- Các đoàn thể cấp xã;

- Các Chi bộ;

- Lưu VPĐU.

T/M ĐẢNG ỦY

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Trường

 

 

 

 

 

 

 NỘI QUY

tiếp công dân, đối thoại vi dân của đồng chí

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, phụ trách Đảng bộ tại Phòng tiếp công dân

(Ban hành kèm theo Quyết định số 55 -QĐ/HU, ngày 28/6/2019

của Ban chấp hành Đảng bộ)

----------

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, phụ trách Đảng bộ tiếp công dân, đối thoại định kỳ với dân mỗi tháng 02 ngày vào ngày mùng 06 và ngày 16 hng tháng; nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì sẽ điều chỉnh vào ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp vì lý do khách quan không th thực hiện được việc tiếp dân theo lịch đã thông báo thì có th lùi lịch tiếp dân sang thời gian khác.

2. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, phụ trách Đảng bộ tiếp dân, đối thoại đột xuất với dân trong các trường hp sau:

- Khi có vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, t chức, đơn vị hoặc ý kiến của các quan, tổ chức, đơn vị còn khác nhau.

- Vụ việc có th gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Các trường hợp cần thiết khác.

3. Thời gian làm việc trong ngày tại Phòng tiếp công dân:

- Buổi sáng:  Mùa đông bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, kết thúc lúc 11 giờ 30 phút.

Mùa hè bắt đầu từ 07 giờ, kết thúc vào lúc 11 giờ.

- Buổi chiều:  Mùa đông bắt đầu từ 13 giờ, kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút.

Mùa hè bắt đầu từ 13 giờ 30 phút, kết thúc vào lúc 17 giờ.

4. Nghiêm cấm công dân mang vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, cờ, khu hiệu hoặc băng zôn và những vật cồng kềnh vào Phòng tiếp công dân.

5. Nghiêm cấm mọi hành vi gây rối an ninh trật tự tại Phòng tiếp công dân; xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan Đảng, Nhà nước, người thi hành công vụ hoặc cản trở, gây phiền hà cho công dân đến khiếu nại, t cáo, kiến nghị, phản ánh.

 

II. TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA  ĐNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY,  PHỤ TRÁCH ĐẢNG BỘ

 

1. Tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; yêu cầu t chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu cn thiết liên quan đến nội dung phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.

2. Giải thích, hướng dẫn cho t chức, cá nhân đến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan, tchức, cá nhân có thm quyền; hướng dẫn người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, t cáo đến đúng cơ quan, t chức hoặc người có thm quyền giải quyết.

3. Trực tiếp xử lý hoặc chỉ đạo các cơ quan, t chức, người có thm quyn xử lý, giải quyết; thông báo kết quả xử lý phn ánh, kiến nghị, khiếu nại, t cáo cho công dân biết.

4. Yêu cầu người vi phạm nội quy nơi tiếp công dân chm dứt hành vi vi phạm; trong trường hp cần thiết, yêu cầu cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

 

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN

 

1. Xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có) như: Giy chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác do cơ quan Nhà nước có thm quyn cp.

2. Có thái độ đúng mực, tôn trọng, tuân thủ sự hướng dẫn của cán bộ tiếp dân và nhân viên bảo vệ.

3. Được tiếp theo thứ tự, phải trình bày trung thực sự việc, nói rõ yêu cầu, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; tôn trọng sự hướng dẫn của cán bộ tiếp dân.

4. Không được lợi dụng quyền phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, t cáo đ xuyên tạc, vu khống, kích động gây mất trật tự nơi tiếp dân hoặc có hành động xâm hại, xúc phạm, cản trở cán bộ tiếp dân làm nhiệm vụ và các hoạt động của cơ quan, tổ chức tham gia tiếp dân.

5. Trường hp có nhiều người cùng phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, t cáo v một nội dung (từ 03 người trở lên) thì phải cử đại diện đ trình bày nội dung phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo với cán bộ tiếp dân.

6. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

7. Không được tự ý quay phim, chụp ảnh, ghi âm khi chưa có sự đồng ý của cán bộ tiếp công dân.

8. Giữ gìn vệ sinh, trật tự, đảm bo mỹ quan trong Phòng tiếp dân và khuôn viên Công sở xã. Không được tự ý di chuyn hoặc làm hư hỏng tài sn ca Phòng tiếp công dân.

9. Hết giờ làm việc, mọi công dân phải ra khỏi khu Công sở xã, không được lưu lại dưới bất kỳ hình thức nào.

10. Các t chức, cá nhân đến Phòng tiếp công dân phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật và thực hiện nghiêm túc Nội quy này. Nếu vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

 

IV. CÁC TRƯỜNG HỢP TỪ CHỐI TIP, ĐI THOẠI VÀ LẬP BIÊN BẢN YÊU CẦU XỬ LÝ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

1. Người trong tình trạng không làm chủ được hành vi của mình do dùng chất kích thích; người đã được cơ quan có thm quyền xác định mc bệnh tâm thn hoặc một số bệnh khác dẫn tới mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

2. T chức, cá nhân phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, t cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, đã được cơ quan, tổ chức có thẩm quyn kim tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo kéo dài.

3. Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ; có hành vi cản trở các hoạt động bình thường tại Phòng tiếp công dân hoặc vi phạm Nội quy nơi tiếp dân.

4. Lợi dụng quyền tự do dân chủ, tự do tín ngưỡng đ lôi kéo, xúi giục, kích động người khác gây rối, xuyên tạc, nói xấu đường li, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của t chức, cá nhân./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ĐẢNG BỘ HUYỆN THỌ XUÂN                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   ĐẢNG ỦY XÃ XUÂN TÂN

                         *                                               Xuân Tân, ngày 28 tháng 6 năm 2019

             Số 30-TB/ĐU

              

 THÔNG BÁO

  Lịch tiếp dân, đối thoại với nhân dân định kỳ hằng tháng

của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, phụ trách Đảng bộ năm 2019

 

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị “ Quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”;

Ban chấp hành Đảng bộ thông báo Lịch tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân định kỳ hằng tháng của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, phụ trách Đảng bộ năm 2019, cụ thể như sau:

 

1.     Thời gian:

          + Buổi sáng:  Mùa đông bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, kết thúc lúc 11 giờ 30 phút.

                     Mùa hè bắt đầu từ 07 giờ, kết thúc vào lúc 11 giờ.

+ Buổi chiều: Mùa đông bắt đầu từ 13 giờ, kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút.

                     Mùa hè bắt đầu từ 13 giờ 30 phút, kết thúc vào lúc 17 giờ.

+ Ngày tiếp dân:

 

TT

Tháng

Thứ, ngày

Ghi chú

 

1

Tháng 7

Thứ Hai, ngày mùng 8

 

Thứ Ba, ngày 16

2

Tháng 8

Thứ Ba, ngày mùng 6

 

Thứ Sáu, ngày 16

3

Tháng 9

Thứ Sáu, ngày mùng 6

 

Thứ Hai, ngày 16

4

Tháng 10

Thứ Hai, ngày mùng 7

 

Thứ Tư, ngày 16

5

Tháng 11

Thứ Tư, ngày mùng 6

 

Thứ Hai, ngày 18

6

Tháng 12

Thứ Sáu, ngày mùng 6

 

Thứ Hai, ngày 16

 

2.     Địa điểm:

Tại Phòng tiếp công dân UBND xã Xuân Tân.

Ban Chấp hành Đảng bộ thông báo Lịch tiếp dân, đối thoại với nhân dân định kỳ hằng tháng của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, phụ trách Đảng bộ năm 2019 để các cơ quan, đơn vị và công dân biết.

 

         

Nơi nhận:                                                            

- Thường trực Huyện ủy (b/c);

- Các ban và Văn phòng Huyện ủy (b/c);

- Các đồng chí Đảng ủy viên;

- Các đoàn thể cấp xã;

- Các Chi bộ;

- Lưu VPĐU.

T/M ĐẢNG ỦY

 PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đảng ủy Xuân Tân ban hành nội quy, lịch tiếp dân, đối thoại với nhân dân của Bí thư- Cấp ủy năm 2019

Đăng lúc: 08/07/2019 15:26:20 (GMT+7)

 ĐẢNG BỘ HUYỆN THỌ XUÂN                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   ĐẢNG ỦY XÃ XUÂN TÂN               
 

                       *                                                                                                   Xuân Tân, ngày 28 tháng 6 năm 2019

          Số 55 - QĐ/ĐU                                            

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Nội quy tiếp công dân, đối thoại vi dân của

đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, phụ trách Đảng bộ

tại Phòng tiếp công dân

-----------

 

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 25/11/2013;

- Căn cứ Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020;

 ĐẢNG ỦY XÃ XUÂN TÂN QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy tiếp công dân, đối thoại với dân của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, phụ trách Đảng bộ tại Phòng tiếp công dân xã.

Điều 2. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, phụ trách Đảng bộ, các tổ chức, cá nhân thực hiện quyền kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo; các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành k từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:                                                            

- Thường trực Huyện ủy (b/c);

- Các ban và Văn phòng Huyện ủy (b/c);

- Các đồng chí Đảng ủy viên;

- Các đoàn thể cấp xã;

- Các Chi bộ;

- Lưu VPĐU.

T/M ĐẢNG ỦY

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Trường

 

 

 

 

 

 

 NỘI QUY

tiếp công dân, đối thoại vi dân của đồng chí

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, phụ trách Đảng bộ tại Phòng tiếp công dân

(Ban hành kèm theo Quyết định số 55 -QĐ/HU, ngày 28/6/2019

của Ban chấp hành Đảng bộ)

----------

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, phụ trách Đảng bộ tiếp công dân, đối thoại định kỳ với dân mỗi tháng 02 ngày vào ngày mùng 06 và ngày 16 hng tháng; nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì sẽ điều chỉnh vào ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp vì lý do khách quan không th thực hiện được việc tiếp dân theo lịch đã thông báo thì có th lùi lịch tiếp dân sang thời gian khác.

2. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, phụ trách Đảng bộ tiếp dân, đối thoại đột xuất với dân trong các trường hp sau:

- Khi có vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, t chức, đơn vị hoặc ý kiến của các quan, tổ chức, đơn vị còn khác nhau.

- Vụ việc có th gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Các trường hợp cần thiết khác.

3. Thời gian làm việc trong ngày tại Phòng tiếp công dân:

- Buổi sáng:  Mùa đông bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, kết thúc lúc 11 giờ 30 phút.

Mùa hè bắt đầu từ 07 giờ, kết thúc vào lúc 11 giờ.

- Buổi chiều:  Mùa đông bắt đầu từ 13 giờ, kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút.

Mùa hè bắt đầu từ 13 giờ 30 phút, kết thúc vào lúc 17 giờ.

4. Nghiêm cấm công dân mang vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, cờ, khu hiệu hoặc băng zôn và những vật cồng kềnh vào Phòng tiếp công dân.

5. Nghiêm cấm mọi hành vi gây rối an ninh trật tự tại Phòng tiếp công dân; xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan Đảng, Nhà nước, người thi hành công vụ hoặc cản trở, gây phiền hà cho công dân đến khiếu nại, t cáo, kiến nghị, phản ánh.

 

II. TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA  ĐNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY,  PHỤ TRÁCH ĐẢNG BỘ

 

1. Tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; yêu cầu t chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu cn thiết liên quan đến nội dung phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.

2. Giải thích, hướng dẫn cho t chức, cá nhân đến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan, tchức, cá nhân có thm quyền; hướng dẫn người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, t cáo đến đúng cơ quan, t chức hoặc người có thm quyền giải quyết.

3. Trực tiếp xử lý hoặc chỉ đạo các cơ quan, t chức, người có thm quyn xử lý, giải quyết; thông báo kết quả xử lý phn ánh, kiến nghị, khiếu nại, t cáo cho công dân biết.

4. Yêu cầu người vi phạm nội quy nơi tiếp công dân chm dứt hành vi vi phạm; trong trường hp cần thiết, yêu cầu cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

 

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN

 

1. Xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có) như: Giy chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác do cơ quan Nhà nước có thm quyn cp.

2. Có thái độ đúng mực, tôn trọng, tuân thủ sự hướng dẫn của cán bộ tiếp dân và nhân viên bảo vệ.

3. Được tiếp theo thứ tự, phải trình bày trung thực sự việc, nói rõ yêu cầu, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; tôn trọng sự hướng dẫn của cán bộ tiếp dân.

4. Không được lợi dụng quyền phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, t cáo đ xuyên tạc, vu khống, kích động gây mất trật tự nơi tiếp dân hoặc có hành động xâm hại, xúc phạm, cản trở cán bộ tiếp dân làm nhiệm vụ và các hoạt động của cơ quan, tổ chức tham gia tiếp dân.

5. Trường hp có nhiều người cùng phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, t cáo v một nội dung (từ 03 người trở lên) thì phải cử đại diện đ trình bày nội dung phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo với cán bộ tiếp dân.

6. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

7. Không được tự ý quay phim, chụp ảnh, ghi âm khi chưa có sự đồng ý của cán bộ tiếp công dân.

8. Giữ gìn vệ sinh, trật tự, đảm bo mỹ quan trong Phòng tiếp dân và khuôn viên Công sở xã. Không được tự ý di chuyn hoặc làm hư hỏng tài sn ca Phòng tiếp công dân.

9. Hết giờ làm việc, mọi công dân phải ra khỏi khu Công sở xã, không được lưu lại dưới bất kỳ hình thức nào.

10. Các t chức, cá nhân đến Phòng tiếp công dân phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật và thực hiện nghiêm túc Nội quy này. Nếu vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

 

IV. CÁC TRƯỜNG HỢP TỪ CHỐI TIP, ĐI THOẠI VÀ LẬP BIÊN BẢN YÊU CẦU XỬ LÝ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

1. Người trong tình trạng không làm chủ được hành vi của mình do dùng chất kích thích; người đã được cơ quan có thm quyền xác định mc bệnh tâm thn hoặc một số bệnh khác dẫn tới mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

2. T chức, cá nhân phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, t cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, đã được cơ quan, tổ chức có thẩm quyn kim tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo kéo dài.

3. Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ; có hành vi cản trở các hoạt động bình thường tại Phòng tiếp công dân hoặc vi phạm Nội quy nơi tiếp dân.

4. Lợi dụng quyền tự do dân chủ, tự do tín ngưỡng đ lôi kéo, xúi giục, kích động người khác gây rối, xuyên tạc, nói xấu đường li, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của t chức, cá nhân./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ĐẢNG BỘ HUYỆN THỌ XUÂN                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   ĐẢNG ỦY XÃ XUÂN TÂN

                         *                                               Xuân Tân, ngày 28 tháng 6 năm 2019

             Số 30-TB/ĐU

              

 THÔNG BÁO

  Lịch tiếp dân, đối thoại với nhân dân định kỳ hằng tháng

của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, phụ trách Đảng bộ năm 2019

 

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị “ Quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”;

Ban chấp hành Đảng bộ thông báo Lịch tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân định kỳ hằng tháng của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, phụ trách Đảng bộ năm 2019, cụ thể như sau:

 

1.     Thời gian:

          + Buổi sáng:  Mùa đông bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, kết thúc lúc 11 giờ 30 phút.

                     Mùa hè bắt đầu từ 07 giờ, kết thúc vào lúc 11 giờ.

+ Buổi chiều: Mùa đông bắt đầu từ 13 giờ, kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút.

                     Mùa hè bắt đầu từ 13 giờ 30 phút, kết thúc vào lúc 17 giờ.

+ Ngày tiếp dân:

 

TT

Tháng

Thứ, ngày

Ghi chú

 

1

Tháng 7

Thứ Hai, ngày mùng 8

 

Thứ Ba, ngày 16

2

Tháng 8

Thứ Ba, ngày mùng 6

 

Thứ Sáu, ngày 16

3

Tháng 9

Thứ Sáu, ngày mùng 6

 

Thứ Hai, ngày 16

4

Tháng 10

Thứ Hai, ngày mùng 7

 

Thứ Tư, ngày 16

5

Tháng 11

Thứ Tư, ngày mùng 6

 

Thứ Hai, ngày 18

6

Tháng 12

Thứ Sáu, ngày mùng 6

 

Thứ Hai, ngày 16

 

2.     Địa điểm:

Tại Phòng tiếp công dân UBND xã Xuân Tân.

Ban Chấp hành Đảng bộ thông báo Lịch tiếp dân, đối thoại với nhân dân định kỳ hằng tháng của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, phụ trách Đảng bộ năm 2019 để các cơ quan, đơn vị và công dân biết.

 

         

Nơi nhận:                                                            

- Thường trực Huyện ủy (b/c);

- Các ban và Văn phòng Huyện ủy (b/c);

- Các đồng chí Đảng ủy viên;

- Các đoàn thể cấp xã;

- Các Chi bộ;

- Lưu VPĐU.

T/M ĐẢNG ỦY

 PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: Phú Hậu 1, Xã Trường Xuân, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0374408758
Email: truongxuan.thoxuan@thanhhoa.gov.vn