Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
174989

MTTQ xã Trường Xuân triển khai Kế hoạch lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đề nghị cộng nhận huyện Thọ Xuân đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2023

Ngày 10/06/2024 10:44:59

Ngày 10 tháng 6 năm 2024 UBMTTQ xã Trường Xuân đã ban hành Kế hoạch số 03/KH - MTTQ-BTT về Tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đề nghị cộng nhận huyện Thọ Xuân đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2023;

Kế hoạch nêu rõ; Căn cứ hướng dẫn số 90/HD-MTTW-BTT ngày 20/9/2022 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc hướng dẫn lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025; Căn cứ hướng dẫn số 114/HD-MTTQ-BTT ngày 11/10/2022 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc hướng dẫn lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 02/KH-MTTQ-BTT ngày 07/6/2024 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thọ Xuân  về lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đề nghị công nhận huyện Thọ Xuân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trường Xuân xây dựng Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đề nghị công nhận huyện Thọ Xuân đạt nông thôn mới nâng cao, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thông qua việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân nhằm phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; nâng cao trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc vận động, giám sát xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

- Khẳng định kết quả xây dựng nông thôn mới đáp ứng nhu cầu đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, được Nhân dân hài lòng.

- Kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân được thực hiện nghiêm túc,  chính xác, báo cáo Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện để thống nhất đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thanh Hóa lập hồ sơ báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các bộ, ngành Trung ương có liên quan xét, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

2. Yêu cầu

- Thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời đến nhân dân về lý do, sự cần thiết, mục đích, ý nghĩa của việc hoàn thành huyện nông thôn mới nâng cao là động lực để xây dựng huyện Thọ Xuân trở thành thành thị xã trước năm 2030; từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

- Việc đánh giá kết quả xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao thông qua phiếu lấy ý kiến phải đảm bảo chính xác, khách quan, đúng thời gian, quy trình; phản ánh trung thực ý kiến của người dân.

- Quá trình lấy ý kiến đánh giá của người dân được tiến hành ở thôn (khu dân cư) do Ban công tác Mặt trận chủ trì phối hợp với các đoàn thể và Trưởng thôn phối hợp thực hiện.

- Tỷ lệ số lượng hộ gia đình lấy ý kiến hài lòng của người dân phải đảm bảo theo quy định, thông qua đó th hiện sự đồng thuận của người dân nhằm góp phần nâng cao chất lượng, đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

II. NỘI DUNG, QUY TRÌNH VÀ TRÌNH TỰ TRIỂN KHAI

1. Công tác thông tin, tuyên truyền

Đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ xã đến thôn có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân và Nhân dân trên địa bàn hiểu rõ lý do và sự cần thiết, mục đích, ý nghĩa của việc lấy ý kiến và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023, từ đó tạo sự đồng thuận và thống nhất cao giữa chính quyền và Nhân dân địa phương.

2. Đơn vị tổ chức lấy ý kiến 14 thôn trên địa bàn xã Trường Xuân

3. Nội dung, hình thức lấy ý kiến

3.1. Nội dung lấy ý kiến và số lượng phiếu của các xã

- Căn cứ hướng dẫn 90/HD-MTTW-BTT ngày 20/9/2022 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc hướng dẫn lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021-2025, nội dung lấy phiếu gồm 10 nội dung (Mẫu phiếu số 06).

- Tỷ lệ lấy phiếu phải đạt ít nhất 85% tổng số hộ dân trên địa bàn các thôn (có phân bổ chỉ tiêu kèm theo).

- Tỷ lệ đề nghị công nhận:

+ Từ câu số 01 đến câu số 09 phải đạt trung bình từ 95% trở lên số hộ được lấy ý kiến hài lòng (trong đó, tỷ lệ hài lòng của người dân ở từng thôn đối với kết quả ở từng nội dung xây dựng huyện nông thôn mới phải đạt từ 85% trở lên);

+ Câu số 10 phải đạt 98% số hộ được lấy ý kiến hài lòng.

Lưu ý: Phiếu lấy ý kiến sự hài lòng của người dân có đóng dấu của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa bên góc trái của phiếu.

3.2. Địa bàn, hình thức lấy ý kiến

- Địa bàn lấy ý kiến: Các hộ gia đình ở khu dân cư trên địa bàn xã.

- Hình thức lấy ý kiến: Phát phiếu và lấy ý kiến trực tiếp đến từng hộ gia đình.

4. Thời điểm lấy ý kiến và thời gian thực hiện

          4.1. Thời điểm lấy ý kiến: Sau khi Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trường Xuân triển khai Kế hoạch về lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trên địa bàn về kết quả xây dựng nông mới nâng cao huyện Thọ Xuân năm 2023.

4.2. Thời gian lấy ý kiến: Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ  phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các xã triển khai lấy phiếu và tổng hợp trong vòng 20 ngày (không tính thứ bảy và chủ nhật) kể từ khi lấy ý kiến đến khi tổng hợp hoàn thiện kết quả lấy ý kiến; trong đó thời gian tổ chức phát phiếu, lấy ý kiến đến từng hộ gia đình ở KDC là 03 ngày (Có lịch cụ thể kèm theo).

5Quy trình, các bước thực hiện

 Bước 1: Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-MTTQ-BTT ngày 07/6/2024 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thọ Xuân về lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đề nghị công nhận huyện Thọ Xuân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với UBND  xây dựng, triển khai kế hoạch, hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân trên địa bàn ; bàn giao phiếu cho Ban công tác Mặt trận các thôn.

Bước 2: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã chỉ đạo Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư thành lập các Tổ lấy ý kiến sự hài lòng của người dân do Trưởng ban Công tác Mặt trận làm Tổ trưởng, các thành viên là các tổ chức đoàn thể ở khu dân cư hoặc huy động lực lượng khác ở khu dân cư, do các thôn thống nhất quyết định.

Bước 3: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã triển khai thực hiện; phân bổ phiếu cho các khu dân cư, hướng dẫn, chỉ đạo khu dân cư triển khai thực hiện.

Bước 4: Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư chủ trì, phối hợp với Trưởng thôn và các tổ chức đoàn thể (các thành viên trong tổ) tổ chức phát phiếu và thu phiếu, kiểm phiếu, tổng hợp phiếu của khu dân cư Báo cáo kết quả.

         Bước 5: Tổng hợp kết quả

Tổng hợp kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đề nghị huyện đạt chuẩn nông thôn mới  (theo biểu số 2a, 2b).

- Ban Công tác mặt trận tổng hợp phiếu gửi Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã (kèm theo phiếu).

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp xã tổng hợp và xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến gửi Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện và báo cáo Đảng ủy –UBND xã.

Lưu ý: Trong tổng hợp và báo cáo kết quả cần phân tích làm rõ các nội dung có tỷ lệ chưa hài lòng để kiến nghị chính quyền và các ngành chức năng quan tâm giải quyết; trường hợp kiến nghị của MTTQ chưa được chính quyền và các ngành chức năng giải quyết thì đề nghị chưa hoàn thiện thủ tục hồ sơ để xét công nhận.

6. Công khai kết quả

- Niêm yết công khai kết quả lấy phiếu tại bảng tin của các khu dân cư, Nhà văn hóa thôn, trụ sở Ủy ban nhân dân xã; công bố kết quả trên hệ thống thông tin  và huyện 10 ngày, kể từ khi có báo cáo kết quả tổng hợp.

- Kết thúc thời gian niêm yết có báo cáo tổng hợp, trong đó nêu rõ những ý kiến phản ánh của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của địa phương.

7. Quản lý và xử lý phiếu lấy ý kiến

- Việc tổ chức lấy phiếu phải đảm bảo số lượng phiếu phát ra và thu về. Đối với những phiếu không đảm bảo theo quy định hoặc cần phải thay thế thì phải có biên bản hủy phiếu, ghi rõ lý do hủy phiếu và thay thế phiếu khác.

- Sau khi tổng hợp kết quả phiếu phải có biên bản kiểm tra số lượng phiếu và bàn giao để lưu giữ phiếu.

- Đối với những địa phương tổ chức lấy ý kiến không đảm bảo theo quy định hoặc khi kiểm tra, thẩm định phát hiện việc tổ chức lấy ý kiến thực hiện chưa đúng quy định thì Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp chỉ đạo, xem xét, kiến nghị giải quyết hoặc tổ chức lại việc lấy ý kiến.

- Đảm bảo nguyên tắc cấp nào tổ chức lấy ý kiến thì cấp đó lưu giữ phiếu. Tuy nhiên trong trường hợp số lượng phiếu quá lớn thì Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên có thể ủy quyền cho Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp dưới lưu giữ; việc bàn giao và ủy quyền lưu giữ phiếu phải có văn bản cụ thể.

- Thời gian lưu giữ phiếu là 5 năm theo quy định lưu trữ.

8. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng Huyện nông thôn mới nâng cao do ngân sách Nhà nước cấp và nguồn hỗ trợ hợp pháp khác.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã

- Căn cứ kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, xây dựng kế hoạch triển khai việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của huyện và tổ chức hội nghị triển khai tới các thôn trên địa bàn xã. Bàn giao phiếu lấy ý kiến của người dân cho Ủy ban MTTQ Việt Nam các thôn chậm nhất ngày 12/6/2024.

- Thành lập Ban Chỉ đạo, phân công theo dõi, chỉ đạo việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về việc triển khai, thực hiện tại các thôn. Tổng hợp kết quả báo cáo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thọ Xuân theo quy định.

2. Ban Công tác Mặt trận các thôn

Căn cứ nội dung kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện và của xã, phối hợp với Ban Chỉ đạo thôn, thành lập tổ lấy phiếu thôn; tổ chức việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao; tổng hợp kết quả gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã hoàn thành trong ngày 17/6/2024. Để Ban thường trực MTTQ xã tổng hợp kết quả lấy phiếu, báo cáo về Ban thường trực MTTQ huyện trong ngày 17/6/2024.
                                                                                                                   Đài truyền thanh Trường Xuân

MTTQ xã Trường Xuân triển khai Kế hoạch lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đề nghị cộng nhận huyện Thọ Xuân đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2023

Đăng lúc: 10/06/2024 10:44:59 (GMT+7)

Ngày 10 tháng 6 năm 2024 UBMTTQ xã Trường Xuân đã ban hành Kế hoạch số 03/KH - MTTQ-BTT về Tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đề nghị cộng nhận huyện Thọ Xuân đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2023;

Kế hoạch nêu rõ; Căn cứ hướng dẫn số 90/HD-MTTW-BTT ngày 20/9/2022 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc hướng dẫn lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025; Căn cứ hướng dẫn số 114/HD-MTTQ-BTT ngày 11/10/2022 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc hướng dẫn lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 02/KH-MTTQ-BTT ngày 07/6/2024 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thọ Xuân  về lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đề nghị công nhận huyện Thọ Xuân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trường Xuân xây dựng Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đề nghị công nhận huyện Thọ Xuân đạt nông thôn mới nâng cao, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thông qua việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân nhằm phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; nâng cao trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc vận động, giám sát xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

- Khẳng định kết quả xây dựng nông thôn mới đáp ứng nhu cầu đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, được Nhân dân hài lòng.

- Kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân được thực hiện nghiêm túc,  chính xác, báo cáo Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện để thống nhất đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thanh Hóa lập hồ sơ báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các bộ, ngành Trung ương có liên quan xét, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

2. Yêu cầu

- Thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời đến nhân dân về lý do, sự cần thiết, mục đích, ý nghĩa của việc hoàn thành huyện nông thôn mới nâng cao là động lực để xây dựng huyện Thọ Xuân trở thành thành thị xã trước năm 2030; từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

- Việc đánh giá kết quả xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao thông qua phiếu lấy ý kiến phải đảm bảo chính xác, khách quan, đúng thời gian, quy trình; phản ánh trung thực ý kiến của người dân.

- Quá trình lấy ý kiến đánh giá của người dân được tiến hành ở thôn (khu dân cư) do Ban công tác Mặt trận chủ trì phối hợp với các đoàn thể và Trưởng thôn phối hợp thực hiện.

- Tỷ lệ số lượng hộ gia đình lấy ý kiến hài lòng của người dân phải đảm bảo theo quy định, thông qua đó th hiện sự đồng thuận của người dân nhằm góp phần nâng cao chất lượng, đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

II. NỘI DUNG, QUY TRÌNH VÀ TRÌNH TỰ TRIỂN KHAI

1. Công tác thông tin, tuyên truyền

Đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ xã đến thôn có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân và Nhân dân trên địa bàn hiểu rõ lý do và sự cần thiết, mục đích, ý nghĩa của việc lấy ý kiến và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023, từ đó tạo sự đồng thuận và thống nhất cao giữa chính quyền và Nhân dân địa phương.

2. Đơn vị tổ chức lấy ý kiến 14 thôn trên địa bàn xã Trường Xuân

3. Nội dung, hình thức lấy ý kiến

3.1. Nội dung lấy ý kiến và số lượng phiếu của các xã

- Căn cứ hướng dẫn 90/HD-MTTW-BTT ngày 20/9/2022 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc hướng dẫn lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021-2025, nội dung lấy phiếu gồm 10 nội dung (Mẫu phiếu số 06).

- Tỷ lệ lấy phiếu phải đạt ít nhất 85% tổng số hộ dân trên địa bàn các thôn (có phân bổ chỉ tiêu kèm theo).

- Tỷ lệ đề nghị công nhận:

+ Từ câu số 01 đến câu số 09 phải đạt trung bình từ 95% trở lên số hộ được lấy ý kiến hài lòng (trong đó, tỷ lệ hài lòng của người dân ở từng thôn đối với kết quả ở từng nội dung xây dựng huyện nông thôn mới phải đạt từ 85% trở lên);

+ Câu số 10 phải đạt 98% số hộ được lấy ý kiến hài lòng.

Lưu ý: Phiếu lấy ý kiến sự hài lòng của người dân có đóng dấu của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa bên góc trái của phiếu.

3.2. Địa bàn, hình thức lấy ý kiến

- Địa bàn lấy ý kiến: Các hộ gia đình ở khu dân cư trên địa bàn xã.

- Hình thức lấy ý kiến: Phát phiếu và lấy ý kiến trực tiếp đến từng hộ gia đình.

4. Thời điểm lấy ý kiến và thời gian thực hiện

          4.1. Thời điểm lấy ý kiến: Sau khi Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trường Xuân triển khai Kế hoạch về lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trên địa bàn về kết quả xây dựng nông mới nâng cao huyện Thọ Xuân năm 2023.

4.2. Thời gian lấy ý kiến: Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ  phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các xã triển khai lấy phiếu và tổng hợp trong vòng 20 ngày (không tính thứ bảy và chủ nhật) kể từ khi lấy ý kiến đến khi tổng hợp hoàn thiện kết quả lấy ý kiến; trong đó thời gian tổ chức phát phiếu, lấy ý kiến đến từng hộ gia đình ở KDC là 03 ngày (Có lịch cụ thể kèm theo).

5Quy trình, các bước thực hiện

 Bước 1: Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-MTTQ-BTT ngày 07/6/2024 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thọ Xuân về lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đề nghị công nhận huyện Thọ Xuân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với UBND  xây dựng, triển khai kế hoạch, hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân trên địa bàn ; bàn giao phiếu cho Ban công tác Mặt trận các thôn.

Bước 2: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã chỉ đạo Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư thành lập các Tổ lấy ý kiến sự hài lòng của người dân do Trưởng ban Công tác Mặt trận làm Tổ trưởng, các thành viên là các tổ chức đoàn thể ở khu dân cư hoặc huy động lực lượng khác ở khu dân cư, do các thôn thống nhất quyết định.

Bước 3: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã triển khai thực hiện; phân bổ phiếu cho các khu dân cư, hướng dẫn, chỉ đạo khu dân cư triển khai thực hiện.

Bước 4: Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư chủ trì, phối hợp với Trưởng thôn và các tổ chức đoàn thể (các thành viên trong tổ) tổ chức phát phiếu và thu phiếu, kiểm phiếu, tổng hợp phiếu của khu dân cư Báo cáo kết quả.

         Bước 5: Tổng hợp kết quả

Tổng hợp kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đề nghị huyện đạt chuẩn nông thôn mới  (theo biểu số 2a, 2b).

- Ban Công tác mặt trận tổng hợp phiếu gửi Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã (kèm theo phiếu).

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp xã tổng hợp và xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến gửi Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện và báo cáo Đảng ủy –UBND xã.

Lưu ý: Trong tổng hợp và báo cáo kết quả cần phân tích làm rõ các nội dung có tỷ lệ chưa hài lòng để kiến nghị chính quyền và các ngành chức năng quan tâm giải quyết; trường hợp kiến nghị của MTTQ chưa được chính quyền và các ngành chức năng giải quyết thì đề nghị chưa hoàn thiện thủ tục hồ sơ để xét công nhận.

6. Công khai kết quả

- Niêm yết công khai kết quả lấy phiếu tại bảng tin của các khu dân cư, Nhà văn hóa thôn, trụ sở Ủy ban nhân dân xã; công bố kết quả trên hệ thống thông tin  và huyện 10 ngày, kể từ khi có báo cáo kết quả tổng hợp.

- Kết thúc thời gian niêm yết có báo cáo tổng hợp, trong đó nêu rõ những ý kiến phản ánh của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của địa phương.

7. Quản lý và xử lý phiếu lấy ý kiến

- Việc tổ chức lấy phiếu phải đảm bảo số lượng phiếu phát ra và thu về. Đối với những phiếu không đảm bảo theo quy định hoặc cần phải thay thế thì phải có biên bản hủy phiếu, ghi rõ lý do hủy phiếu và thay thế phiếu khác.

- Sau khi tổng hợp kết quả phiếu phải có biên bản kiểm tra số lượng phiếu và bàn giao để lưu giữ phiếu.

- Đối với những địa phương tổ chức lấy ý kiến không đảm bảo theo quy định hoặc khi kiểm tra, thẩm định phát hiện việc tổ chức lấy ý kiến thực hiện chưa đúng quy định thì Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp chỉ đạo, xem xét, kiến nghị giải quyết hoặc tổ chức lại việc lấy ý kiến.

- Đảm bảo nguyên tắc cấp nào tổ chức lấy ý kiến thì cấp đó lưu giữ phiếu. Tuy nhiên trong trường hợp số lượng phiếu quá lớn thì Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên có thể ủy quyền cho Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp dưới lưu giữ; việc bàn giao và ủy quyền lưu giữ phiếu phải có văn bản cụ thể.

- Thời gian lưu giữ phiếu là 5 năm theo quy định lưu trữ.

8. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng Huyện nông thôn mới nâng cao do ngân sách Nhà nước cấp và nguồn hỗ trợ hợp pháp khác.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã

- Căn cứ kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, xây dựng kế hoạch triển khai việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của huyện và tổ chức hội nghị triển khai tới các thôn trên địa bàn xã. Bàn giao phiếu lấy ý kiến của người dân cho Ủy ban MTTQ Việt Nam các thôn chậm nhất ngày 12/6/2024.

- Thành lập Ban Chỉ đạo, phân công theo dõi, chỉ đạo việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về việc triển khai, thực hiện tại các thôn. Tổng hợp kết quả báo cáo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thọ Xuân theo quy định.

2. Ban Công tác Mặt trận các thôn

Căn cứ nội dung kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện và của xã, phối hợp với Ban Chỉ đạo thôn, thành lập tổ lấy phiếu thôn; tổ chức việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao; tổng hợp kết quả gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã hoàn thành trong ngày 17/6/2024. Để Ban thường trực MTTQ xã tổng hợp kết quả lấy phiếu, báo cáo về Ban thường trực MTTQ huyện trong ngày 17/6/2024.
                                                                                                                   Đài truyền thanh Trường Xuân

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: Phú Hậu 1, Xã Trường Xuân, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0374408758
Email: truongxuan.thoxuan@thanhhoa.gov.vn